Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

História časopisu

English version 
Právny obzor je najstarším časopisom v oblasti právnej vedy na Slovensku a rovnako patrí medzi najstaršie v celom regióne Strednej Európy. Časopis vychádza kontinuálne od roku 1917.

Od roku 1955 je vydavateľom časopisu Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Jeho viac ako storočná existencia je vo viacerých ohľadoch významná. Časopis je zrkadlom vývoja práva, právnej vedy, právneho myslenia za obdobie jednej storočnice. Právny obzor na svojich stránkach zaznamenal vývoj v oblasti práva v časoch priaznivých pre demokratický rozvoj práva a právnej vedy, ako aj v časoch totalitných, ktoré právo a právne vedomie deformovali. Významné je však to, že časopis Právny obzor je svedectvom toho, že aj v období totality a izolácie od európskeho právneho myslenia a jeho vývoja sa napriek všetkému zachovávajú určité prvky kontinuity s európskym právnym myslením.

Právny obzor je dnes cenným historickým dokumentom, v ktorom je kontinuálne, za obdobie jednej storočnice, zaznamenaný vývoj nielen v oblasti právnej vedy, ale aj právnej praxe v rôznych obdobiach histórie až do dnešných čias. Je uceleným historickým dokumentom vývoja právneho myslenia a právnej vzdelanosti. Zaslúžil sa o vytvorenie a zaznamenanie pozitívnych hodnôt pre právnu vedu, právnu terminológiu a kultúru.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET