Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1917-1918; 1(1) )

Obsah

Slovenčina pri súdoch Dr. Emil Stodola ... 2
Či je pravda, že Slováci smú slobodne užívať slovenčinu pri súdoch a vo verejnej správe? Dr. Emil Stodola ... 33
O rozsobáši rakúskch manželov Dr. Emil Stodola ... 4, 37, 101
K päťdesiatročiu národnostného zákona ... 97
Právne názvoslovie. Podávajú Dr. Emil Stodola a Dr. Adolf Záturecký ... 21, 65, 115
Poznámky a doplňky k názvosloviu. Dr. Adolf Záturecký ... 87
Poznámky a doplňky k názvosloviu. Dr. Michal Slávik ... 92, 119
Smutná štatistika ... 100
Uhorské zákonodarstvo roku 1916, roku 1917 ... 6, 105
Ministerské nariadenia ... 8, 39, 105
Rozhodnutie kr. Kurie vo veciach civilných r. 1916, r. 1917 ... 13, 53

Praktické prípady ... 14, 54, 110

Archív ... 112

Rozličné ... 18, 61, 113

Náveštie ... 64

Literatúra ... 21

Spisy redakcii zaslané ... 64, 115

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET