Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1920; 3(1) )

Obsah

1. "Príhlas redakcie k československým právnikom" Dr. Vl. Fajnor ... 1
2. "Manželské právo majetkové na Slovensku." Dr. Vl. Fajnor ... 3
3. "Dějiny poddanstva v Uhrách" Dr. Emil Stodola ... 39
4. "Nová kodifikácia trestného zákona a trestného radu" Dr. A. Ráth ... 53
5. "Jazykový zákon a práce soudů na Slovensku" Dr. J. Hausmann ... 101
6. "Druhý sjazd slovenských právnikov v Bratislave, dňa 30. a 31. októbra 1920 (Publikuje ministerstvo unifikácie) ... 65
7. "Prehľad slovenskej časti rozhodnutí najvyššieho súdu Rep. československej" Dr. A. Záturecký ... 55
8. "Výťah rozhodnutí najvyššieho súdu Československej republiky vo veciach trestných" (Slovenská časť) Dr. S. Jurecký ... 112
9. "Založení Právnické jednoty na Slovensku." Dr. Bařinka ... 61
10. "Československá obec Právnická." Dr. Bařinka ... 122
11. "Prepracovanie starých a zakladanie nových pozemkových kníh" Jozef Krajčík ... 125
12. Právnická fakulta v Bratislave ... 63 a 126
13. Advokátska penzia ... 63
14. Súdcovský prídavok na Slovensku ... 64

Drobničky Strana
Rozsudok v obore poisťovníctva ... 63
Príslušnosť vo veciach manželských ... 120
Občiansky zákonník československý ... 127

Zprávy osobné:
Dr. Fridrich Medzibrodský ... 64
Dr. Štepán Bertovič ... 127
Karel Zahradník ... 127

Doslov redakcie a zprávy spolkové ... 128

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET