Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1921; 4(1) )

Obsah

Vybrané části z uher. civ. práva procesního se zřetelem k rak. civ. ř. a pracím sjednocovacím. Dr. Václav Hora, ř. prof univ. Karlovy v Praze ... 1, 33, 97, 129, 161, 193, 225
Naše súdnictvo. Dr. Ján Galla, advokát v Bratislave ... 15
Pre informáciu kolegom českým (proces civ.) Dr. E. Stodola, advokát v Bratislave ... 24
Právní zastoupení Čs. eráru na Slovensku: Dr. Otakar Viták, fin. rada G. F. Ř. v Bratislavě ... 26
Návrhy ohledně nové úpravy obecního zřízení v Čs. republice. Dr. Jaroslav Mezník, odbor. rada v min. pro správu Slovenska ... 65
Jednotný obč. zákonník Dr. Vladimír Fajnor, predseda súd. tab. v Bratislave ... 107, 142, 183, 199, 235
Jazykový zákon a pozemková kniha. Joz. Krajčík, ved. poz. knihy v Bratislave ... 159
Poměr zák. ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n. o podmínečném odsouzení a propuštění k trestnímu právu mladistvých dle uh. z. čl. XXXVI. z r. 1908 a VII. z r. 1913. Dále: Poměr zák. ze dne 17. října 1919, č. 567. Sb. z. a n. o soudech lichevních k trest. právu mladistvých dle shora uvedených zák. čl. Napsal Frant. Mršina, odbor. r. min. sprav. ... 205
O sporoch proti štátu Dr. E. Stodola, advokát v Bratislave ... 244
Zřízení právnické fakulty v Bratislavě. Dr. L. ... 247
Príslušnosť súdov pri prečinoch vydávania falošných peňazí. Dr. Karol Bernhard, okr. sudca v Sešovciach ... 254
Právna povaha politických strán (Viď. "Služba", roč. II., č. 1) ... 23
Zásadné rozhodnutí N. S. ve věcech obč. Dr. Jar. Vojtíšek, pres. sedrie v Bratislavě ... 28
Plenárne rozhodnutia (decizie) býv. uh. kr. Curie v trestných veciach až do roku 1911. Dr. A. Kissich, vrchný štátny zástupca v Bratislave ... 48
Prehľad slovenskej časti rozhodnutí N. S. Čs. republiky. Dr. A. Záturecký, radca Najvyššieho súdu v Brne ... 57, 80, 110, 149, 186, 214, 241
Výťah rozhodnutí Najv. súdu Čs. r. vo veciach trestných (Slov. časť.) Dr. Ivan Jurecký, radca N. S. v Brne ... 60, 75, 118, 146, 208, 243
Zásadní rozhodnutí Nejv. vojenského soudu v Praze. Dr. A. Hellebrand ... 85
Bytová reforma v judikatuře Nejv. správního soudu Dr. Cyril Bařinka, advokát v Bratislavě ... 88, 124, 157
Zásadní usnesení Nejv. správ. soudu v r. 1918, 1919. Dr. C. Bařinka, adv. v Bratislavě ... 188
Přehled rozhodnutí Nejvyš. správ. soudu Dr. C. Bařinka, adv. v Bratislavě ... 218
Zásadní rozhodnutí Nejvyš. vojenského soudu. Dr. Kotyza, major just. sl. ... 250
Zásadné uzavretie advok. komory v T. Sv. Martine. Dr. Miloš Vančo, pravotár v T. Sv. Martine, tajomník adv. komory ... 92, 222, 252

Drobné zprávy. Opravy ... 63, 93, 128, 160

Literatúra. Knihy redakcii zaslané ... 30, 64, 95, 127, 160, 192, 223, 255

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET