Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1923; 6(1) )

Obsah

Správa smluvená. Dr. František Rouček, min. koncipista min. unifikačného v Prahe ... 1
Dedičské právo na Slovensku. Dr. Vladimír Fajnor, prezident súdnej tabule v Bratislave ... 9, 37, 71, 103
Pracovná smluva priemyslových zamestnancov a robotníkov na Slovensku. Dr. Ervín Hexner, tajomník obchodnej komory v Bratislave ... 30
Obecní zřízení na Slovensku. Prof. Dr. K. Laštovka, děkan práv. fakulty univ. Komenského v Bratislave ... 33, 162
Prípravy ďalšej novelizácie trestného súdneho poriadku, platného na Slovensku a v Podkarp. Rusi. Dr. Ivan Jurecký, adv. v Nitre ... 50
O prvkoch a záväzkoch. Prof. Dr. Augustín Ráth, dekan práv. fakulty univerzity Komenského v Bratislave ... 65
"Skutočnosť" pri pomluve. - Predmet opravného prostriedku na zachovanie právnej jednoty. Dr. Gejza Okályi, predseda sedrie v Levoči ... 81
Zajištění půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919, číslo 318. Sb. z. a n.). Dr. Bořivoj Pekárek, místotaj. nejvyššího soudu v Brně ... 85, 125
Pojem práva dědického a účelnost jeho dnešní struktury. Dr. Jan Vážný, prof. university Komenského v Bratislave ... 98
Ztrata práv politických a volebného práva do obcí. Dr. Jozef Fundárek, notár súdnej tabule v Bratislave ... 114
Domovské právo, toho času platné na Slovensku. Dr. Ján Novák, okres. náčelník, Prievidza ... 129
K otázke žalovateľnosti lombardnej pôžičky na býv. válečný dlh. Dr. Aladár Timčák, sedr. sudca v Košiciach ... 139
O inštančnom postupe, opravných prostriedkoch a lehotách vo volebnom pokračovaní pri voľbách do obcí na Slovensku. JUDr. František Heinz, slúžny v Bratislave ... 143
Urbářské a příbuzné poměry na Slovensku. Dr. J. Horák, tab. soudce v Bratislavě ... 167, 230
Lombardný pôžičkový úkon. Dr. Karol Szegő, adv. v Bratislave ... 179
Príspevky k unifikácii poisťovacieho práva. Dr. Karol Szegö ... 184
Niekoľko poznámok k návrhu pre vecné právo. Dr. Vojtech Schwitzer, okres. sudca v Bratislave ... 18
Újma na cti občanské v trestním právu na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Dr. Alb. Milota, profesor na universitě Komenského v Bratislavě ... 225
Vybírání kulturních příspěvků římsko-katolické církve náboženské obce v Bratislavě. (Z kruhů právnických) ... 215
Výťah z rozhodnutí Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach trestných. Dr. Ivan Jurecký, adv. v Nitre a Dr. Štefan Moys, s. s., N. S. v Brne ... 18, 89, 117, 151, 206, 298
Prehľad slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach občianskych. Dr. Adolf Záturecký, radca N. S. v Brne ... 90, 119, 190
Prehľad slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho Správného Súdu R. Č. S. z r. 1923. Dr. Štefan Benko, odbor. radca ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave ... 25, 92, 122, 195, 295
Zásadní rozhodnutí Najvyššího Vojenského Soudu. Dr. Ján Kotyza, podplk. justiční služby N. V. S. v Praze ... 28, 94, 121, 147, 211, 306
Desekvestrácia v Amerike ... 158
Dr. Aug. Miřička šedesátníkem ... 305
Zprávy ministerstva spravedlnosti ... 156, 224, 313
Spolkové zprávy Jednoty konceptných úradníkov administratívnej služby na Slovensku v Bratislave ... 31, 95
Rôzne zprávy ... 223, 319
Literatúra ... 32, 64, 96, 128, 219, 310

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET