Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1924; 7(1) )

Obsah

Nutnosť zmeny predpisov o účetnom kolku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. JUDr. Fr. Vaverka, taj. obch. a priem. komory v Bratislave ... 1
Niekoľko poznámok k unifikácii a reforme zárobkovej dane III. triedy. JUDr. Fr. Vaverka ... 4
Úvaha o domovskom práve na Slovensku, výklad § 10. zák. čl. XXII. 1886. Dr. Joz. Munka, župný notár v Nitre ... 6
Ktoré administratívne úrady sú oprávnené rozhodovať v záležitostiach domovského práva. Dr. Joz. Munka ... 10
Uhorský občianský súdny poriadok. Dr. Vlad. Krno, advokát v Bratislave ... 13
Profesor Dr. Leopold Heyrovský Dr. Jan Vážný, profesor Univ. Komenského v Bratislave ... 65
Konflikt soudu se senátem Nár. Shrom.? F. M. P. ... 71
Válečné pôžičky a ich lombardovanie. Dr. Ľudevít Keleti, kand. advokácie v Lučenci ... 76
O automatickom nabývaní domovskej príslušnosti na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Dr. Ivan Dérer, adv. v Bratislave ... 97
Služebnosti de lege ferenda. Dr. František Rouček, min. tajomník min. Unifikačného v Prahe ... 129
Administratívna reforma na Slovensku. Pavel Poničan, odbor. radca min. pre správu Slovenska v Bratislave ... 161
Rozluka státu od církví. Dr. Vratislav Bušek, prof. Univ. Komenského v Bratislave ... 193
Společná ustanovení o služebnostech v osnově čsl. obč. zákona. Dr. Fr. Rouček, min. tajomník min. unifikačného v Prahe ... 200
Přehled vývoje horního práva na Slovensku. Dr. Rud. Rauscher ... 226, 257
Prohlášení za mrtva a nový sňatek pozůstalého manžela. Dr. Fr. Rouček ... 229
Je-li § 56. tr. z. uh. pozbavený platnosti? Emil Toronský, senátny prezident súdnej tabule v Košiciach ... 263
Niekoľko poznámok k unifikácii a reforme zárobkovej dane III. triedy. JUDr. Fr. Vaverka ... 273
Dávka z prírastku hodnoty nemovitostí v obciach JUDr. Vlad. Krno, advokát v Bratislave ... 289
O nabývaní domovskej príslušnosti na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Dr. J. Munka ... 294
Rozhodnutia Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach občianskych. Dr. Ad. Záturecký, radca Najv. súdu v Brne ... 21, 135, 173, 243
Přehled občanských rozhodnutí N. S. Dr. C. Bařinka, advokát v Bratislavě ... 88, 119, 148, 185, 220, 251, 280, 285, 308
Výťah z rozhodnutí Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach trestných. Dr. Št. Moys, sedr. sudca u Najv. súdu v Brne ... 43, 116, 144, 179, 215, 247, 276, 306
Prehľad slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Č. S. R. Dr. Štefan Benko, odb. r. min. s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave ... 26, 82, 114, 140, 175, 210, 248, 266, 304
Rozhodnutie Najvyššieho Správneho súdu R. Č. S. J. M. Prof. Dr. K. Laštovka, rektor univ. Komenského v Bratislave ... 34, 80
Zásadné rozhodnutie Najvyššieho vojenského súdu. Dr. Ján Kotyza, pplk. just. sl. u N. V. S. v Prahe ... 47, 117, 146, 182, 217
Lex posterior derogat priori. Dr. Mich. Slávik, adv. v Michalovciach ... 41
Zpráva o II. riadnej valnej hromade Právnickej Jednoty na Slovensku v Bratislave. Dr. C. Bařinka ... 49
Výroční zpráva Právnické Jednoty, přednesená na III. řádné valné hromadě, konané dne 2. prosince 1924. Dr. C. Bařinka ... 310
Řád sjezdový II. čsl. sjezdu právnického v Brně ... 120
Rôzne zprávy ... 95, 128, 154, 188, 223, 252, 255, 288, 320
Literatúra ... 62, 124, 151, 189, 224, 253, 288

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET