Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1940; 23(1) )

Obsah

1. Frydrych Jozef Dr.:
"Zodpovednosť železníc za škody na osobe v preprave medzinárodnej" ... 214
Oprava ... 233
2. Galbavý Tibor:
"Ešte o úprave a legislatívnej praxi" ... 128
3. Hoschek Štefan:
"Môže štát odmietnuť prijať pasívnu pozostalosť?" ... 210
4. Karvaš Imrich Dr.:
"Slovenská národná banka vo svetle funkcie ceduľového ústavu" ... 1
5. Kárpiš Ladislav Dr.:
"Uzákonenie cestou milosti" ... 99
6. Kizlink Karol Dr:
"Právna subjektivita verejnej obchodnej spoločnosti" ... 115
Doslov k článku Dr. Eug. Lelleya "Ešte o právnej subjektivite verejnej obchodnej spoločnosti" ... 209
7. Kováč Imrich Dr.:
"Krádež so zbraňou a zákon o pytliactve" ... 177
8. Lelley Eugen Dr.:
"Ešte o právnej subjektivite verejnej obchodnej spoločnosti" Doslov prof. Dr. K. Kizlinka ... 209
9. Luby Štefan Dr.:
"Človek ako nepriateľ právneho poriadku medzi jednotlivcami" ... 185
10. Markovič Jozef:
"Premenenie peňažného trestu v trest na slobode za ľahké dôchodkové priestupky" ... 104
"O vylúčení predsedu senátu mládeže z dôvodu § 65 odst. 1. Tp." ... 134
"Odpor proti kontumačnému rozsudku krajského ako dôchodkového trestného súdu" ... 248
11. Mičura Martin Dr.:
"Slovenská republika a právny poriadok" ... 113
12. Mošať Ján Dr.:
"Útraty intervencie pri výkone exekúcie so zreteľom na súčasný právny stav" ... 110
13. Ottlyk Ivan Dr.:
"Zákaz novôt v odvolaní zasa na obzore?" ... 89
Poznámky redakcie ... 97
14. Pázman Julius Ing.:
"Devízové hospodárstvo" ... 65
15. Ponický Julius Dr.:
"Amnestiálne rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 10. októbra 1940 a jeho príčiny" ... 221
16. Rajec Juraj Dr.:
"Slovensko v Strednej Európe" ... 227
17. Ráliš Ant. Dr.:
"Zákon o trestných činoch proti štátu" ... 237
18. Režucha Pavel Dr.:
"Národný spor a odporovací poriadok" ... 137
19. Rigan Ľudovít Dr.:
"Ako sa brániť proti asociálnym previnilcom" ... 124
20. Spitzer Mikuláš Dr.:
"Exekúcia výpovede podľa § 628 Osp." ... 175
21. Šafář František Dr.:
"Právny vývoj sociálneho poistenia na Slovensku" ... 52
22. Udvardy Ladislav Dr.:
"Zákon o trestnom stíhaní prezidenta republiky a členov vlády a jeho pomer k trestnému právu" ... 17, 33
Oprava ... 88
"Novelizácia trestného práva procesného" ... 145
23. Vajda- Tichý Jozef Dr.:
"Povinnosť súdu poučiť obvineného alebo obžalovaného o opravných prostriedkoch proti súdnym rozhodnutiam" ... 82

24. Hovorňa sudcov:

"Súdny aparát a súdny poriadok". - K. ... 84

25. Poznámky:

"Podliehajú družstvá, novo zriaďované, povinnej revízii?" - Dr. J. Fundárek ... 139
"Môže sa dopustiť incidenčného prípadu podľa § 333 Tp. aj obžalovaný?" Dr. Alex. Čimo ... 139
"Exekúcia podľa vládneho nariadenia čís. 34 Sl. z. zo dňa 24. III. 1939". - K. ... 141
"K otázke rozšírenia pôsobnosti okresných súdov". - Dr. Alexander Rod ... 179
"Rozsudky bývalých slovenských súdov so sídlom na zabranom území ako exekučné tituly". - Dr. Ján Mošať ... 182
"Príspevok k výkladu § 108 Tz.". - Dr. P. Gašpar ... 183
"Povinnosť súdu poučiť obvineného alebo obžalovaného o opravných prostriedkoch proti súdnym rozhodnutiam". - Dr. Alexander Čimo ... 198
"Pozadie úrokov starších ako 3 roky pri rozdelení dražobného výťažku nehnuteľnosti" ... 199

26. Písomníctvo:

Dino Grandi, Justizminister: "Die faschistische Reform des Strafrechts und Strafvollzuges" (š.) ... 200
Dr. Martin Mičura: "Dovolanie" (Dr. Št. Kráľ) ... 234

27. Prehľad kníh ... 31, 112, 200, 257

28. Prehľad časopisov ... 31, 87, 112, 141, 201, 218, 234, 258

29. Osobné zprávy ... 32, 88, 144, 204

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Slovenského najv. súdu (Obč. sb.)
a
Úradná sbierka trestných rozhodnutí Slovenského najv. súdu (Tr. sb.)

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET