Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1945-1946; 28-29(1) )

Obsah

I. Články:

1. Budil Václav Dr.:
"Prípad koreálnej obligácie s alternatívnym plnením" ... 49
2. Čikvanová Mária Dr.:
"Manželský prínos" ... 253
3. Dérer Ivan Dr.:
"Sudca a právo" ... 149
4. Drtina Prokop Dr.:
"Reč pri slávnostnej inštalácii prvého prezidenta Najv. súdu Dr. Ivana Dérera" ... 145
5. Kizlink Karol Dr.:
"Štúdia z právnej filozofie" ... 97
"Prechod nebezpečenstva na kupiteľa podľa § 344 ods. 1 obch. zák." ... 251
6. Kubeš Vladimír Dr.:
"Transcendentální filosofie a Jaromír Sedláček" ... 68
7. Luby Štefan Dr.:
"Obnova práva" ... 1
"Kontinuita" ... 191
8. Moys Štefan Dr.:
"Excindačná žaloba dotyčne nehnuteľností" ... 104
"Zavisnutie sporu" ... 185
9. Petrovský (Tholt) Alexander Dr.:
"Právne základy železničných taríf" ... 72, 108, 184 (oprava)
10. Quotidian Martin Dr.:
"Judiciálny výbor Štátnej rady, jeden z oboch najvyšších súdov Britskej ríše" ... 233
11. Svitok Jozef Dr.:
"Súhrnný a sjednotený trest" ... 112, 165
"Dôsledky korekcionalizácie" ... 245
12. Štajgr František Dr.:
"Oprava a výklad civilního rozsudku v sovětském právu" ... 161
13. Takáč Miloslav Dr.:
"Znovuvýstavba československého právneho poriadku" ... 59
"Podmienečné odsúdenie pred policajným trestným súdom" ... 130
14. Udvardy Ladislav Dr.:
"Trestný pokus de lege ferenda" ... 1/1945, 16/1946
15. Viktory Nora Dr.:
"K unifikácii obchodného práva" ... 79
"K pripravovanej reforme právnych predpisov o obchodných knihách" ... 255

II. Poznámky:

Úřední věstník československý, vydávaný v Londýně v r. 1940 - 1945 ... 89
"O správnu slovenčinu v zákonoch" ... 90

III. Literatúra:

Dr. Gejza Riedler: "Koncesný systém vo svetle platného práva" (prof. Dr. Matura) ... 38/1945
Dr. Karol Kizlink: "Verejná a komanditná spoločnosť" (JF.) ... 132
Prof. Dr. Štefan Luby: Dejiny súkromného práva na Slovensku" ... 175
Prof. Dr. Karol Kizlink: "Právo cenných papierov. Zmenka, šek, tovarový záložný list" (M. B.) ... 175
Dr. Miloslav Takáč - Dr. Jozef Svitok: "Podmienečné odsúdenie a prepustenie" (Dr. Lad. Udvardy) ... 216
Dr. Karol Rebro - Dr. Alexander Križan: "Vrátenie majetku národne, rasove a politicky prenasledovaným" ... 219
Dr. Vratislav Bušek: "Učebnice dějin práva církevního I." (Bianchi) ... 220
Prof. Dr. Josef Tureček: "Reforma právnického studia" ... 223
Dr. Václav Vaněček: "Obroďme právnictví!" (-cký) ... 227
Dr. Karol Rebro: "Juliánova náuka o práve obyčajovom" (Dr. Budil) ... 256
Nové knihy ... 42, 136, 175, 219, 255

IV. Judikatúra:

"Národný súd v Bratislave o kolektívnej zodpovednosti" ... 141
Občianske rozhodnutia hlavných súdov v Bratislave a v Prešove (v Košiciach) 47/1945 ... 39, 88, 173, 214

V. Osobné zprávy:

"In memoriam Dr. Emil Stodola st." (Luby) ... 82
"Dr. Vladimír Fajnor - sedemdesiatnik" (Luby) ... 30
"Päťdesiatka prof. Dr. Karola Kizlinka" (jf) ... 35
"Dr. Vladimír Trslín šesťdesiatročný" ... 183
"Dr. Milan Ivanka sedemdesiatročný" ... 232
"In memoriam Kamila Kroftu" (J. Markov) ... 37
Drobné osobné zprávy ... 48, 96, 183, 232, 264

VI. Prehľad časopisov:

48/1945, 44, 90, 144, 180, 230, 263

VII. Zprávy z právnického sveta:

"Slávnostná inštalácia prvého prezidenta Najvyššieho súdu Dr. Ivana Dérera" (Dr. Moys) ... 92
Prednáška prof. Lyona Bleasa z Liverpoolu: "Britské súdy a britská justícia" ... 231
Obnovovacie valné shromaždenie Odbočky Právnickej jednoty v Košiciach ... 95
Zpráva o XXII. riadnom valnom shromaždení Právnickej jednoty v Bratislave, konanom dňa 16. novembra 1945 ... 46
Zpráva o XXIII. riadnom valnom shromaždení Právnickej jednoty v Bratislave, konanom dňa 14. júna 1946 ... 180

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Najvyššieho súdu (Obč. sb.)
a
Úradná sbierka trestných rozhodnutí Najvyššieho súdu (Tr. sb.)

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET