Právny obzor

4

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1947; 30(1) )

Obsah

I. Články:

1. Bianchi Leonard ml. Dr.:
"Nová publikační norma" ... 27
2. Cisár Jozef Dr.:
"Očista súdnych depozitov" ... 22
3. Dérer Ivan Dr.:
"Na tretie výročie smrti Dr. Ivana Markoviča" ... 73
4. Kabina Imrich Viktor Dr.:
"Rozbor niektorých ustanovení nového zákona o porotných súdoch" ... 121
5. Kizlink Karol Dr.:
"Autorskoprávna ochrana ľudovej piesne" ... 265
6. Kuzmík Ondrej Dr.:
"Pracovné tábory s hľadiska väzenstva" ... 86
7. Luby Štefan Dr.:
"Tridsiaty ročník Právneho obzoru" ... 1
"Československý občiansky zákonník a slovenské súkromné právo" ... 3, 33, 97, 161, 193, 225, 257, 289
"Právo stavby" ... 266
8. Markov Jozef Dr.:
"Prehľad literatúry právnych dejín na území Československej republiky z rokov 1939 - 1945" ... 169, 201
9. Moys Štefan Dr.:
"Smluvy v prospech tretích osôb" ... 17
"Odškodné z dôvodu zavinenia lekára pri lekárskom zákroku ... 78
10. Spišiak Ján Dr.:
"Zaisťovací prevod vlastníctva" ... 305
11. Štajgr František Dr.:
"Zákon o exekuci na platy a alimentační zákon" ... 241
12. Záturecký A. P. Dr.:
"Maďarské ľudové súdnictvo" ... 134

II. Poznámky:

"Na okraj sbierok zákonov a nariadení" ... 92
"Československý a "slovenský" právny poriadok" (Dr. Štefan Luby) ... 140
"Kontinuita a nariadenie č. 1/1944 Sb. n. SNR." (Luby) ... 142
"Slovensko v novej ústave" ... 177
"Kontinuita a československý právny poriadok" (Luby) ... 177

III. Zprávy z právnického sveta:

"Nová komisia pre slovenskú právnu terminologiu" (-cký) ... 256
"Zpráva o priebehu XXIV. valného shromaždenia Právnickej jednoty v Bratislave, konaného dňa 30. mája 1947" ... 190
"Obnovenie činnosti Československej spoločnosti pre právo trestné" ... 192
"Zpráva o II. valnom shromaždení Právnickej jednoty - odbočky v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 7. júna 1947" ... 223
"Konferencia International Law Association v Prahe" (Dr. M. Quotidian) ... 251
"Société de Législation Comparée v Paríži obnovuje svoju činnosť" (Dr. M. Quotidian) ... 318

IV. Literatúra:

Prof. Dr. Štefan Luby: "Základy všeobecného súkromného práva". II. vydanie ... 93
Dr. Ivan Dérer: "Košický program a nová ústava" ... 93
A. J. Pašerstník: "Pracovní právo SSSR" ... 94
"Law Reports of Trials of War Criminals" (Quotidian) ... 144
Poláček Fr. Dr. - Dušek Jos. Dr. - Holubec Lad. Dr. - Lelek Lumír Dr. - Přichystal Vojt. Dr.: "Československé trestní zákony platné v zemích České a Moravskoslezské" ... 146
Saturník T. prof. Dr.: "Přehled dějin veřejného práva ve střední Evropě. Nástin přednášek" ... 153
Budník Josef Dr.: "Prozatimní státní zřízení Československé republiky (Poznámky k otázce kontinuity státu československého a jeho právního řádu)" (-cký) ... 156
Pavlík Ondrej Dr.: "Vysoké školy v Sovietskom sväze" ... 158
Thurzo Fedor Dr.: "Jednotnosť a decentralizácia. Glosy k novej ústave (dr. -áč) ... 278
Křepelka Karel Dr.: "Základy československého družstevního práva" (K. Kizlink) ... 284
Nové knihy ... 93, 144, 182, 213, 250, 278, 311

V. Judikatúra:

Z najnovších rozhodnutí Najvyššieho súdu v Bratislave ... 177, 212, 247, 272
Občianske rozhodnutia hlavných súdov v Bratislave a v Prešove (v Košiciach) ... 143, 277

VI. Osobné zprávy ... 96, 160, 224, 288, 320

VII. Prehľad časopisov ... 31, 95, 189, 221, 286

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Najvyššieho súdu (Obč. sb.)
a
Úradná sbierka trestných rozhodnutí Najvyššieho súdu (Tr. sb.)

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET