Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 5 | Ročník 101 | 2018

English version 

Články

Sociální normy soukromého práva a jejich místo ve struktuře soukromého práva ... 431
H u r d í k, J.

Individuálny vs. spoločný záujem veriteľov v reštrukturalizačnom konaní ... 455
P a t a k y o v á, M. – D u r a č i n s k á, J.

Synalagmatické záväzky a ich súdne uplatňovanie ... 475
C s a c h, K.

Štátne občianstvo ako podmienka volebného práva aj v 21. storočí? ... 493
D o m i n, M.

Zopár slov ku kreačným právomociam prezidenta SR ... 508
N e u m a n n, J.

Z vedeckého života

6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov ... 520
L a n c z o v á, I.

Správa z priebehu medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie Obstarávanie po novom. ... 522
C i s k o, L.

Správa o konaní II. slovensko-českých dní daňového práva „Daňové raje a zneužívanie daňového systému" ... 526
B o n k, F.

Recenzie a anotácie

C h a k r a b a r t i, S.: Of Women: In the Twenty-First Century (L. Berdisová) ... 529

L a c l a v í k o v á, M. – Š v e c o v á, A.: Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave (M. Gajdošová) ... 531

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET