Právny obzor

6

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti a návrh zmeny zodpovednostného systému v súkromnom práve

Responsibility of a member of a statutory body of a limited liability company and proposed amendments to the system of responsibility in private law.

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Faculty of Law of the Trnava University in Trnava

Právny obzor, Volume 102, 2019, No. 3, pp. 266 – 283.

Published online: 31.8.2021

Abstract. The proposed changes to the Commercial Code recast the responsibility system within Slovak private law and amend laws governing the relationship between members of statutory bodies and companies. The proposed system of responsibility in addition to the proposed amendments to company law create a new legal framework for responsibility of a member of a statutory body of a company. The article aims to identify and analyze the impacts of the proposed system of responsibility on the responsibility of a member of a statutory body of a limited liability company, particularly in relation to the fiduciary relationship of a member of a statutory body and a company (internal responsibility). Based on a comparison with German, Austrian and Czech laws, the article will propose positions and suggestions de lege ferenda regarding the changes of specific company laws relating to the responsibility of a member of a statutory body of a limited liability company.

Key words: responsibility, member of statutory body, limited liability company, recast

PDF DOWNLOAD

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET