Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(1) )

Články
Bröstl, A.: Skloňovanie Machiavelliho podľa vzoru „renesančný republikanizmus“ ... 3
Babčák, V.: Finančnoprávne problémy tvorby príjmovej základne obcí (Upravená habilitačná prednáška) ... 17
Grossová, M.: Správa daní a poplatků v České republice ... 30
Grúň, L.: Vybrané kapitoly z histórie daňového práva - od spotrebných daní k dani z pridanej hodnoty ... 48
Valová, K.: Právny jazyk 63

Diskusia
Azud, J.: Medzinárodnoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie ... 73

Informácie
Šebesta, Š.: Pramene na štúdium ústavnej úpravy v krajinách SNŠ a Pobaltska ... 77

Z vedeckého života
Lazar, J.: K nedožitým 90. narodeninám profesora Štefana Lubyho (5. 1. 1910 - 10. 10. 1976) ... 81
Brhlíková, R. - Lengyelová, D.: Konferencia „Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí“ ... 83

Recenzie a anotácie
A. Bröstl: Dejiny politického a právneho myslenia (A. Krsková) ... 93
R. Fico: Trest smrti (P. Benčík) ... 95
S. Devátý - P. Toman: Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob (I. Telec) ... 98

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET