Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(1) )

Články
Čipkár, J.: G. H. von Wright a deontická logika. (K problematike filozofie a logiky práva) ... 3
Bárány, E.: Prirodzené právo: jeden pojem, mnoho obsahov ... 26
Řehůřek, M.: Na margo interpretácie a aplikácie princípov verejnej správy ... 38
Vozár, J.: K niektorým problémom uznesenia valného zhromaždenia ... 44
Grúň, L.: Bankové právo a jeho perspektívy ... 51

Z vedeckého života
Králiková, K.: Kontext demokracie (IWM Summer School in Political Philosophy, 9. - 22. júla 2000) ... 63
Šmidová, A.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Štefana Kseňáka ... 69

Recenzie a anotácie
J. Beňa: Medzinárodné právo a štáty strednej a východnej Európy po roku 1917/1918 (E. Kačík) ... 71
I. Buraj: Foucault a moc (J. Chovancová) ... 74
V. Babčák: Daňové právo procesné (T. Seman) ... 76
J. Sotolář: Zákon o miestnych poplatkoch (podrobný komentár) (T. Seman) ... 77

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET