Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2002; 85(1) )

Články
Gajdošíková, Ľ.: Transformácia sociálneho zabezpečenia ... 3
Gajdošíková, Ľ.: Odraz transformácie sociálneho zabezpečenia v právnom poriadku Slovenskej republiky od poslednej konferencie (od 1. júla 1999) ... 5
Szabo, M.: Reforma sociálneho poistenia v Slovenskej republike - aktuálne otázky ... 13
Král, J.: Hlavní teze koncepce pokračování důchodové reformy ... 20
Matlák, J.: Sociálnopoisťovací systém ... 33
Svoreňová, M.: Aktuálne problémy sociálneho zabezpečenia - vývoj dôchodkových dávok v rokoch 1992 až 2000 a miera solidarity v dôchodkovom zabezpečení ... 38
Závadská, E.: Sociálna reforma a správne súdy na Slovensku ... 45
Němec, M.: Postavenie doplnkového dôchodkového poistenia v transformácii sociálneho poistenia ... 53
Letková, T.: Porovnanie indikátorov sociálneho zabezpečenia s požiadavkami Európskej únie ... 61
Bodnárová, B.: Demografické zmeny ako rámec formujúci potrebu zmien v starostlivosti o starších ľudí ... 70
Capeková, J.: Základné princípy a charakteristika sociálneho právneho štátu ... 78
Kolesárová, J. - Lendacký, M.: Vybrané ekonomické aspekty reformy dôchodkového systému ... 83

The Report on the Conference „Transformation of Social Security“ ... 93

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET