Právny obzor

5

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(1) )

Články
Hurdík, J.: Věda a výuka občanského práva v kontextu současných společenských změn (inauguračná prednáška) ... 3
Ovečková, O.: Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka ... 14
Barancová, H.: K vymedzeniu pojmu pracovného pomeru. Pracovný pomer ako obchodnoprávny vzťah? ... 28
Kalesná, K.: Dominantné postavenie ako kritérium posudzovania koncentrácií ... 45
Antalová, B.: Zodpovednosť za occidere (zabitie) ... 52
Mosný, P.: Opodstatnenosť vydávania dekrétov prezidentom E. Benešom ... 65

Informácie
Zavacká, K.: Právna kultúra v medzivojnovom Československu ... 73

Recenzie a anotácie
Šišková, N.: Dimenze ochrany lidských práv v EÚ (J. Azud) ... 77
Vzorová zmluva MOK o medzinárodnom obchodnom zastúpení (O. Ovečková) ... 79
Grúň, L. - Pauličková, A.: Finančnoprávne inštitúty (J. Turčáni) ... 80
de Tocqueville, Alexis: Starý režim a revoluce (A. Bröstl) ... 81

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET