Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88(1) )

Články
Dietz, A.: Francúzsky dualizmus a nemecký monizmus v autorskom práve - iba zdanlivý protiklad? ... 3
Kratochvíl, V.: Cesty individualizace trestní odpovědnosti, či konstatování trestní neodpovědnosti: hmotně právní nebo procesně právní problém? (Inauguračná prednáška) ... 13
Ďurica, M.: Úvahy o novele Zákona o konkurze a vyrovnaní (Pragmatizmus a ústavnosť) ... 32
Kubinec, M.: Právna povaha uznesenia valného zhromaždenia kapitálových spoločností a problematika jeho neplatnosti (niektoré aspekty) ... 44
Filko, J.: K novele zákona o obecnom zriadení ... 57
Handrlica, J.: Problematika koncepcie úradov typu nezávislého regulačného orgánu a jej reflexia v slovenskom právnom poriadku ... 67

Informácie
Adamová, Z.: Príprava novej európskej smernice o kolektívnej správe autorského práva a súvisiacich práv ... 94
Kopecký, P.: K problémom polysémie v právnickej francúzštine ... 98

Z vedeckého života
Chovanec, J.: Pocta profesorovi JUDr. et PhDr. Ladislavovi Hubenákovi, DrSc. ... 113
Jamrišková, M.: Správa o habilitačnej prednáške JUDr. Milana Ďuricu, PhD. ... 118

Recenzie a anotácie
Barancová, H.: Slovenské a európske pracovné právo (Janičová, E.) ... 121
Haworth, A.: Understanding the Political Philosophers. From Ancient to Modern Times (Pochopenie politických filozofov. Od najstarších čias po modernú dobu) (Bröstl, A.) ... 124
Dobrovičová, G.: Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike (Orosz, L.) ... 128

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET