Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (1) )

Články

S v á k, J.: Súdna moc a moc sudcov na Slovensku (tézy inauguračnej prednášky) ... 3
A z u d, J.: Medzinárodnoprávne zásady priateľských vzťahov a spolupráce štátov ... 26
O r o s z, L.: Ústavný systém Maďarskej republiky - náčrt ústavného vývoja a základná charakteristika ústavy ... 48
K r s k o v á, A.: O zabudnutom poslaní univerzity ... 63
Č e r n ý, M.: Nová úprava elektronických reklam a šíření obchodních sdělení v právu ČR ... 74
Č a v o j s k ý, P.: Informácie: Spoločnosť versus akcionár ... 87

Informácie
H r u š k o v i č, I.: Postavenie kastového systému v právnom systéme Indie ... 102

Z vedeckého života
J u r č o v á, M., N e v o l n á, Z.: Vedecké konferencie k návrhu českého Občianskeho zákonníka ... 110
C h o v a n c o v á, K.: Správa z medzinárodnej konferencie "Sloboda pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu v systéme európskeho práva" ... 113
L a c l a v í k o v á, M.: Medzinárodná vedecká konferencia "Seperation of powers and parlamentarism, the past and the present. Law, doctrine, practice" ... 116

Recenzie a anotácie
Herczeg, J.: Meze svobody projevu (Vozár, J.) ... 118
Marcinko, J. - Jiroušek, A.: Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky (Králik, J.) ... 120


Articles

S v á k, J.: Judicial power and power of judges in Slovakia (theses of inauguration speech) ... 3
A z u d, J.: International principles of friendly relations and cooperation between States ... 26
O r o s z, L.: Constitutional system of the Hungarian Republic - a draft of constitutional development and basic characterization of the Constitution ... 48
K r s k o v á, A.: On Forgotten Mission of the University ... 63
Č e r n ý, M.: New Regulation on Advertisement and Transmission of Commerce Communications in the Law of the Czech Republic ... 74
Č a v o j s k ý, P.: Information: The Company Versus Shareholder ... 87

Informations ... 102

From Scientific Life ... 110

Book Reviews and Annotations ... 118

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET