Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2007; 90 (1) )

Články
N i k o d ý m, D.: K reforme verejnej správy ... 3
S l á v i k, D.: Uznesenie o odložení vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP ... 11
B a r i n k o v á, M.: Princípy štátnej sociálnej podpory ... 24
H a n d r l i c a, J.: Prezumpcia správnosti a zákonnosť správneho aktu vo svetle aktuálnej rozhodovacej činnosti Európskeho súdneho dvora ... 37
K l á t i k, J.: Odklon v trestnom konaní ako prostriedok racionalizácie trestnej spravodlivosti ...53 

Diskusia
Š v i d r o ň, J.: Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva ... 65

Informácie
M a g u r o v á, Z.: Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. Kampaň na boj proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia ... 77

Z vedeckého života
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: 2. ročník medzinárodnej konferencie "Symbol a symbolika v práve" ... 81

Recenzie a anotácie
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár (O. Ovečková) ... 83
Valent, T. - Chovancová, J. a kol.: Texty z dejín právnej filozofie (J. Cuper) ... 84
Chovanec, J. - Palúš, I.: Lexikón ústavného práva (J. Minárik) ... 85
Holländer, P.: Filosofie práva (J. Svák) ... 86
Louda, T. - Grospič, J. - Vostrá, L.: Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice: sborník příspěvků z workshopu s mezinárodní účastí (V. Vírová) ... 89


Articles
N i k o d ý m, D.: To the public administration reform ... 3
S l á v i k, D.: Decision on the postponement of the enforceability of an administrative body's decision in proceedings under Title II Part V of the Code of Civil Procedure ... 11
B a r i n k o v á, M.: Principles of state social support system ... 24
H a n d r l i c a, J.: Presumption of correctness and legality of an administrative decision according to the most recent judgements of the European Court of Justice ... 37
K l á t i k, J.: Deviation in criminal proceedings as a means of the rationalisation of criminal justice ...53 

Discussion ... 65

Informations ... 77

From Scientific Life ... 81

Book Reviews and Annotations ... 83

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET