Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (1) )

Na prahu nového decénia ... 3

Články
K r o š l á k, D.: K teórii štruktúrovania právnych noriem (pokus o sémantickú analýzu v evolučnej perspektíve) ... 5
M a j e r č á k, T.: Ústavná koncepcia osobných práv a slobôd ... 16
H o d á s, M.: Imunita poslancov Európskeho parlamentu ... 30
G o g o v á, M. - B u d i a č, M.: Historický kontext formovania inštitútu vyvlastnenia a jeho reflexia de lege lata ... 47

Z vedeckého života
L a p č á k o v á, M. - M a j e r č á k, T.: Správa o vedeckej konferencii 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky ... 72

Recenzie a anotácie
P a u l i č k o v á, A. - G r ú ň, L.: Finančné právo na Slovensku (K. Tekáčová) ... 78
M a r e k, K.: Smluvní obchodní právo. Kontrakty (M. Ďurica) ... 80
D i a n i š k a, G.: Sociálna psychológia a právnik (J. Čech) ... 81
H a m z a, G.: Wege der Entwicklung des Privatrechts in Europa (Cesta vývoja súkromného práva v Európe) (T. Gabriš) ... 84


Articles
K r o š l á k, D.: To the law structuring theory (an attempt at semantic analysis in the evolution perspective) ... 5
M a j e r č á k, T.: Constitutional Conception of Individual Rights and Freedoms ... 16
H o d á s, M.: Immunity of the deputies of the European Parliament ... 30
G o g o v á, M. – B u d i a č, M.: Historical context of expropriation´s formation and its de lege lata reflection ... 47

From Scientific Life ... 72
Book Reviews and Annotations ... 78

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET