Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (1) )

Články
P a t a k y o v á, M.: Modelový zákon o obchodných spoločnostiach – budúcnosť právnej regulácie obchodných spoločností? (inauguračná prednáška) ... 3
J a n č o, M.: Na dlhej ceste k Európskemu občianskemu zákonníku (I. časť) ... 14
Ď u r e c h o v á, J.: Postavenie Súdneho dvora v procese dotvárania práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie ... 29
B a l o g, B.: K zodpovednosti štátu za nesprávny úradný postup Ústavného súdu Slovenskej republiky ... 41
P a v e l k o v á, B.: K pojmu „Rodičovské práva a povinnosti“ ... 50

Informácie
P u c h o v s k ý, J.: Miestokráľ a audiencie v koloniálnom Peru (postavenie a činnosť dvoch vrcholných orgánov španielskej správy v Amerike 16. – 19. storočia na príklade stavu v miestokráľovstve Peru) ... 57

Z vedeckého života
K r s k o v á, A.: K sedemdesiatinám prof. JUDr. Petra Blahu, CSc. ... 69
Z á m o ž í k, J.: Medzinárodné diskusné fórum Rekodifikačné práce v krajinách strednej Európy – zdroj inšpirácie pre slovenské súkromné právo? ... 71
Š č e r b a, T.: Konferencia Cyberspace 2008 a jej interdisciplinárny odkaz ... 73
K á č e r, M.: Páchateľ hospodárskej trestnej činnosti (správa z vedeckého seminára) ... 74

Recenzie a anotácie
A z u d, J.: Zásady medzinárodného práva (David, V.) ... 77
B a r von Ch., C l i v e, E., S c h u l t e- N ö l k e, H.: Principles, Definitions and Model Rules of European private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR) (Hodás, M.) ... 78
M u s s o, A.: Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artische. Autorské právo na literárne a umelecké dielo (Jančo, M.) ... 79
B a b č á k, V.: Dane a daňové právo na Slovensku I. a II. (Štrkolec, M.) ... 83
H u r d í k, J., L a v i c k ý, P., T e l e c, I.: Občanské právo I. (Švidroň, J.) ... 85
C h v á t a l o v á, I.. Současné trendy ve vývoji veřejné správy (Kormuth, J.) ... 86
V o j á č ek, L., S c h e l l e, K.: právní dějiny na území Slovenska (Manik, R.) ... 88
Rozštiepená minulosť (Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov) (Mosný, P.) ... 92


Articles
P a t a k y o v á, M.: A model Companies Act – the future of legal regulation of companies? (inaugural lecture) ... 3
J a n č o, M.: On the Long Way towards a European Civil Code. (Part I.) ... 14
Ď u r e c h o v á, J.: Role of the European Court of Justice in the process of formation of law of European community/European Union ... 29
B a l o g, B.: Re: liability of the State for maladministration of the Constitutional Court of the Slovak Republic ... 41
P a v e l k o v á, B.: To the expression „parental rights and obligations“ ... 50

Informations ... 57

From Scientific Life ... 69

Book Reviews and Annotations ... 77

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET