Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2010; 93 (1) )

Obsah

Články
U h l i a r o v á, M.: Následky porušenia zmluvy v európskom súkromnom práve s dôrazom na terminologické otázky ... 3
J a n č o, M.: Míľniky aplikácie komunitárneho práva v judikatúre talianskeho ústavného súdu (I. časť) ... 18
M a r e k, K.: Vývoj v právní úpravě veřejných zakázek v ČR (podle předpisů EU/ES) ... 36
K u c h a r, R.: Majetkové vzťahy, ich jazykové vyjadrenie a kódex Magdeburského práva ... 57

Diskusia
B a l o g, B.: Ad.: „K vzájomnému vzťahu čl. 77 Ústavy SR a § 16 zákona o samosprávnych krajoch“ ... 77

Informácie
J u r č o v á, M.: Informácie o záverečnej verejnej obhajobe projektu VEGA č. 1/457/07 „Európsky občiansky zákonník (ECC) – účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva“ ... 82

Z vedeckého života
C o l o t k a, P.: K osemdesiatinám JUDr. Dušana Nikodýma, CSc. ... 88
B e n k o, R.: Letná škola právnej interpretácie a ľudských práv Európskej akadémie právnej teórie a Univerzity v Palerme ... 91

Recenzie a anotácie
H o l l ä n d e r, P.: Filipika proti redukcionizmu (J. Svák) ... 93
V o z á r, J., V a l k o, E., L a p š a n s k ý, L.: Tlačový zákon. Komentár. (L. Kurilovská) ... 95
Ď u r i c a, M.: Základy konkurzného práva (A. Oreničová) ... 97
S k u l o v á, S. a kol.: Správní právo procesní (M. Maslen) ... 98


Contents

Articles
U h l i a r o v á, M.: The breach of contract and its consequences in the European private law focused on the terminological question ... 3
J a n č o, M.: Milestones of Community Law Application in the Italian Constitutional Court’s Case Law (Part I) ... 18
M a r e k, K.: Public procurement (with respect to EC/EU legislative) ... 36
K u c h a r, R.: Property relationships, their linguistic expression and the Code of Magdeburg law ... 57

Discussion ... 77
Informations ... 82
From Scientific Life ... 88
Book Reviews and Annotations ... 93

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET