Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2011; 94 (1) )

Obsah

Články
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied Sociálne zabezpečenie: Doterajšie výsledky a perspektívy ... 3
G aj d o š í k o v á, Ľ.: Reforma sociálneho zabezpečenia: Okamihy a zastavenia ... 9
M a c k o v á, Z.: Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia ... 25
B a r i n k o v á, M. - K a k a š č í k o v á, J.: Otvorené otázky rodinných dávok pri striedavej starostlivosti o dieťa ... 66
D o l o b á č, M.: Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ... 75
K e č k é š o v á, M: Postavenie sociálnych služieb v systéme sociálneho zabezpečenia ... 81
L a c k o, M.: Poistná zásada vo svetle aktuálnych zmien ... 86
D e m e k o v á, Ľ.: Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s mentálnym postihnutím v podmienkach zariadenia sociálnych služieb ... 95
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Závery z konferencie Sociálne zabezpečenie: Doterajšie výsledky a perspektívy ... 112


Contents

Articles
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Report from a conference organised by the Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences Social Security: Results and Perspectives ... 6
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Social security reform: Moments and stops ... 9
M a c k o v á, Z.: Twenty years of transformation of social security ... 25
B a r i n k o v á, M. - K a k a š č í k o v á, J.: Open issues of family allowances for alternating child care ... 66
D o l o b á č, M.: Provision of cross-border health care ... 75
K e č k é š o v á, M.: Position of social services in the social security system ... 81
L a c k o, M.: Insurance principle in the light of recent changes ... 86
D e m e k o v á, Ľ.: Legal aspects of provision of health care to a person with mental illness in a social welfare facility ... 95
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Conclusions of the conference Social Security: Results and Perspectives ... 113

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET