Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (1) )

Obsah

Članky
A l e x y, R.: Dvojaká povaha práva (preklad Bröstl, A.) ... 3
K u k l i š, P.: O verejnosprávnej činnosti (II. časť) ... 12
B a l o g, B. – T r e l l o v á, L.: Povinnosť parlamentu prijať zákon ?/!. ... 25
J a n č o, M.: Trust, fiducia a slovenské právo (I. časť) ... 44
Z á v a d s k á, E.: Poznatky z rozhodovacej činnosti súdov v sociálnych veciach ... 57
K u r i l o v s k á, L.: K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency ... 66

Z vedeckého života
K r á l i č k o v á, B.: Správa z medzinárodnej konferencie 20 rokov aplikácie súťažných pravidiel na Slovensku
... 80
K o p a, M., K o p e č n ý, Z., P o d r a z i l, P., V y b í r a l, R.: Zpráva z konference Právo v umění a umění v právu ... 81
M l k v ý, M.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce Mgr. Petry Capandovej ... 87

Recenzie a anotácie
O v e č k o v á, O.: Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie (Janáč, V.)
... 90
F e k e t e, I.: Občiansky zákonník. Veľký komentár (Mazák, J.) ... 92
P ř i b á ň, J., H o l l ä n d e r, R. et al.: Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy (Svák, J.) ... 94
T r y z n a, J.: Právní principy a právní argumentace: k vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva (Čurila, D.) ... 96
C h a r v á t, P.: Zrození státu. Prvotní civilizace Starého světa (Vyšný, P.) ... 98
H a v e l, B.: Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací (Csach, K.) ... 100
P a u l i č k o v á, A.: PENIAZE, Ako ich získať? (Marek, K.) ... 106


Contents

Articles
A l e x y, R.: The dual nature of law (translated by Bröstl, A.) ... 3
K u k l i š, P.: On a public administrative activity (Part II.) ... 12
B a l o g, B. – T r e l l o v á, L.: The Obligation of the Parliament to adopt the Law ?/! ... 25
J a n č o, M.: Trust, fiducie and Slovak law. (Part I.) ... 44
Z á v a d s k á, E.: Knowledge on social cases from the judicial decisions ... 57
K u r i l o v s k á, L.: To certain aspects of efficient repentance in connection with the leniency programme ... 66

From Scientific Life
K r á l i č k o v á, B.: Report from the international conference 20 Years of Application of Competition Rules in Slovakia ... 80
K o p a, M., K o p e č n ý, Z., P o d r a z i l, P., V y b í r a l, R.:: Report from the conference Law in Art and Art in Law ... 81
M l k v ý, M.: Report on the defence of the PhD thesis of Mgr. Petra Capandová ... 87

Book Reviews and Annotations
O v e č k o v á, O.: Penalty. Second revised and completed edition (Janáč, V.) ... 90
F e k e t e, I.: Civil Code. Extensive comments (Mazák, J.) ... 92
P ř i b á ň, J., H o l l ä n d e r, R. et al.: Law and good in a constitutional democracy. Polemical and critical considerations (Svák, J.) ... 94
T r y z n a, J.: Legal principles and legal argumentation: About the influence of legal principles on legal argumentation in the application of law (Čurila, D.) ... 96
C h a r v á t, P.: Birth of the State. Early civilizations of the Old World (Vyšný, P.) ... 98
H a v e l, B.: Corporation in the light of transformations. Variation to the open subject of corporation management (Csach, K.) ... 100
P a u l i č k o v á, A.: MONEY, How to Gain It? (Marek, K.) ... 106

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET