Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (1) )

Obsah

Članky
Š v i d r o ň, J.: Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov ... 3
J a l č, A.: Teoretickohistorický pohľad na prezumpciu neviny v trestnom konaní ... 24
S t r a p á č, P.: Vývoj právnej úpravy štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti ... 35
K u k l i š, Ľ.: Test proporcionality a štrukturálne aspekty kolízie základných práv ... 50
P a v e l k o v á, B.: Právo rodičov na zmenu mena dieťaťa a právo dieťaťa na zachovanie svojej identity ... 67

Informácie
C s á s z á r, M. – S a d l o ň, M.: Nový celoslovenský časopis študentov práva LegalPoint ... 75

Z vedeckého života
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied „Priority sociálneho zabezpečenia“, ktorá sa konala 8. a 9. novembra 2012 v Bratislave ... 78
C s i s k o, L.: Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika ... 82
K r á l i č k o v á, B. – K r o p a j, M. – F i l o, M.: Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012 ... 86

Recenzie a anotácie
S a g a n, S. – S e r z h a n o v a, V.: Nauka o pánstwe wspólczesnym (Náuka o súčasnom štáte) (E. Bárány) ... 92
B i n g h a m, T.: The Rule of Law (Vláda práva) (A. Bröstl) ... 95
K l í m a, K.: O právu ústavním (J. Svák) ... 98
B ě l o h l á v e k, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (A. Pauličková) ... 100


Contents

Articles
Š v i d r o ň, J.: Legal responsibility for a breach of morality ... 3
J a l č, A.: Principle of innocence in criminal law from theoretical and historical point of view ... 24
S t r a p á č, P.: Legislative development of statutory body in a joint stock company ... 35
K u k l i š, Ľ.: The proportionality test and structural aspects of fundamental rights collisions ... 50
P a v e l k o v á, B.: Parents´ right to change their child´s nameand child´s right to keep his or her identity ... 67

Information
C s á s z á r, M. – S a d l o ň, M.: The new nation-wide magazine for students of law LegalPoint ... 75

From Scientific Life
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Report from conference organised by the Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences „Priorities of Social Security“, held on 8 and 9 November 2012 in Bratislava ... 78
C s i s k o, L.: International symposium Law – Trade - Economy ... 82
K r á l i č k o v á, B. – K r o p a j, M. – F i l o, M.: Report from conference Trnava Days of Law 2012 ... 86

Book Reviews and Annotations
S a g a n, S. – S e r z h a n o v a, V.: Nauka o pánstwe wspólczesnym (Modern State Science) (E. Bárány) ... 92
B i n g h a m, T.: The Rule of Law (Vláda práva) (A. Bröstl) ... 95
K l í m a, K.: About Constitutional Law (J. Svák) ... 98
B ě l o h l á v e k, A. J.: Act on Arbitration Proceedings and on the Enforcement of Arbitral Awards (A. Pauličková) ... 100

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET