Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (1) )

Obsah

Članky
J u r č o v á, M.: K budúcej úprave darovania ... 3
P a v e l k o v á, B.: Limity privátnosti výkonu rodičovských práv a povinností (Habilitačná prednáška) ... 22
Č u n d e r l í k, Ľ.: K nedostatkom právnej úpravy nútenej správy (nielen) nad bankou ... 31
E r d ö s o v á, A.: Aký je súčasný rating slobody a zdravia? ... 44
Š r a m e l, B.: Verejná žaloba v anglo-americkom právnom systéme ... 64
K r o š l á k, D.: Sokratovská metóda ako pedagogická forma v procese vzdelávania právnikov ... 80

Z vedeckého života
V o z á r, J.: Nekrológ za JUDr. Štefanom Šebestom ... 90
B e r d i s o v á, L. – K á č e r, M.: Pohľadnica z Jesennej školy práva v Modre ... 91
D ž u g a n o v á, D.: Správa z medzinárodného sympózia PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA ... 94
F i l o, M.: Správa z konferencie Teória a prax verejnej správy ... 97

Recenzie a anotácie
J i r á s e k, J. a kol.: Ústavní základy organizace státu (E. Bárány) ... 101
B o g d a n, M.: Private International Law as a Component of the Law of the Forum (E. Júdová) ... 102
K u r i l o v s k á, L.: Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia (T. Strémy) ... 104
P e l i k á n, R.: Právní subjektivita (M. Kováčová) ... 106
B a d a, M.: Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy (A. Švecová) ... 109


Contents

Articles
J u r č o v á, M.: About a future regulation of donation ... 3
P a v e l k o v á, B.: Limits of privacy by the exercise of parental rights and duties (Habilitation lecture) ... 22
Č u n d e r l í k, Ľ.: Some Marks on Lacks of Legal Regulations of Forced Administration over Financial Institution (With Impact on Banks) ... 31
E r d ö s o v á, A.: What is the present rating of freedom and health? ... 44
Š r a m e l, B.: Public prosecution in Anglo-American legal system ... 64
K r o š l á k, D.: Socratic method as a training form in the process of shaping lawyers ... 80

From Scientific Life
V o z á r, J.: Obituary for JUDr. Štefan Šebesta ... 90
B e r d i s o v á, L. – K á č e r, M.: Post Card from the Autumn School of Law in Modra ... 91
D ž u g a n o v á, D.: Report from the International Symposium LAW – TRADE – ECONOMY ... 94
F i l o, M.: Report from the Conference Theory and Practice of Public Administration ... 97

Book Reviews and Annotations
J i r á s e k, J. a kol.: Constitutional Basis of the Organisation of the State (E. Bárány) ... 101
B o g d a n, M.: Private International Law as a Component of the Law of the Forum (E. Júdová) ... 102
K u r i l o v s k á, L.: Basic Principles of Criminal Proceedings. Purpose and Basic Limitation (T. Strémy) ... 104
P e l i k á n, R.: Legal Personality (M. Kováčová) ... 106
B a d a, M.: Life in the City of Žilina in the Mirror of its Book (A. Švecová) ... 109

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET