Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (1) )

Obsah

Články
P a t a k y o v á, M. – C z ó k o l y o v á, B.: Teória spoločnosti v triáde rozhodnutí Daily Mail, Cartesio a VALE − spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo reálna osoba? ... 3
M a s l e n, M.: Princíp viazanosti právom a verejná správa ... 22
J a k u b á č, R. – E l z e r o v á, J.: Knihovné (tabulárne) vydržanie práva k nehnuteľnosti a rekodifikácia občianskeho práva hmotného ... 41
B l a ž o, O.: Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve ... 58
Z l o c h a, Ľ.: Rozlišovacia spôsobilosť farby ako samostatnej ochrannej známky ... 72

Z vedeckého života
B e r d i s o v á, L. – K á č e r, M.: Jesenná škola práva 2014 (správa z podujatia) ... 85
K a p e l, J.: Správa z 3. ročníka doktorandskej vedeckej konferencie s názvom „Právo obchodních korporací aneb čert nikdy nespí“ ... 91
V i k t o r y o v á, J.: Inauguračné konanie doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., za profesora v odbore trestné právo ... 94

Recenzie a anotácie
H u b e n á k, L.: Lexikón právnych dejín Slovenska (R. Manik) ... 98
K r o š l á k, D. – M o r a v č í k o v á, M. (eds.): Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve (D. Šmihula) ... 100


Contents

Articles
P a t a k y o v á, M. – C z ó k o l y o v á, B.: Theory of the corporations in triad of decisions Daily Mail, Cartesio and VALE – corporation as a fiction, nexus of contracts or real person? ... 3
M a s l e n, M.: Principle of lawfulness and the public administration ... 22
J a k u b á č, R. – E l z e r o v á, J.: Library (tabular) endurance of a right to real estate, and the recodification of civil substantive law ... 41
B l a ž o, O.: Development of Settlement as an Instrument for Enhancement of Effectivness of Procedure under the Competition Law ... 58
Z l o c h a, Ľ.: Distinctive power of colour as marking capable of being autonomous subject of a trade mark ... 72

From Scientific Life
B e r d i s o v á, L. – K á č e r, M.: Autumn School of Law 2014 (report from the event) ... 85
K a p e l, J.: Report from the 3rd doctoral scientific conference with the name ... 91
V i k t o r y o v á, J.: Inauguration ceremony of doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., as professor of criminal law “Company law or the devil never sleeps” ... 94

Book Reviews and Annotations
H u b e n á k, L.: Dictionary of Legal History of Slovakia (R. Manik) ... 98
K r o š l á k, D. – M o r a v č í k o v á, M. (eds.): System of values of law and religion in intercultural perspective (D. Šmihula) ... 100

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET