Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(2) )

Články
Řehůřek, M. - Pala, R.: Pojem a princípy modernej verejnej správy ... 103
Vozár, J.: Porovnávacia reklama ... 119
Tokár, A.: Vzťah štátu a cirkvi v zrkadle stredoeurópskej štátovedy ... 129
Babčák, V.: O (ne)súlade finančnoprávnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky ... 142
Beňa, J.: Slovenské národné povstanie v ústavnoprávnom dejepisectve v rokoch 1963 - 1993 ... 156
Valová, K.: Podpísanie zákona prezidentom ... 166

Z vedeckého života
Földesová, A.: Správa o konferencii o novele Ústavy Slovenskej republiky ... 176
Brhlíková, R. - Lengyelová, D.: Správa o jesennej škole „Ľudské práva a právny status“ ... 181
Srebalová, M.: Správa o medzinárodnej vedeckej konferencii o problematike normotvorby a životného prostredia ... 184

Recenzie a anotácie
J. A. Frowein - T. Marauhn: Grundfragen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa (A. Bröstl) ... 186

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET