Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(2) )

Články
Bárány, E.: Nespravodlivé právo ... 81
Svák, J.: Legislatíva v organizačno-technickom priezore ... 95
Šmihula, D.: Dvojaká tvár moderného štátu (Štát ako porušovateľ i ochranca ľudských práv) ... 106
Vozár, J. - Lapšanský, L.: Porovnávacia štúdia právnej úpravy reklamy alkoholických nápojov ... 117
Vrabko, M.: Verejnoprávne dohody - formy činnosti orgánov verejnej správy s právotvornými účinkami ... 134
Grúň, L.: Daň, jej pojem a funkcie ... 144

Diskusia
Králik, J. - Juran, J.: K problematike finančného zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike ... 155

Z vedeckého života
Zástěrová, J.: Vznikla Česká společnost pro právo životního prostředí ... 165

Recenzie a anotácie
J L. Hubenák: Právne dejiny Slovenska do roku 1918 (P. Macko) ... 166
K. Čermák: Advokacie + úvahy souvisící (K. Adamová) ... 168
Hofmann, H.: Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie (Úvod do právnej a štátnej filozofie) (A. Bröstl) ... 169

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET