Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2002; 85(2) )

Články
Wildhaber, L.: Posolstvo o európskom práve ľudských práv, Štrasburg 31. 1. 2002 ... 97
Šišková, N.: Aktuální otázky ochrany lidských práv v EU ... 104
Týč, V. - Rozehnalová, N.: Evropský justiční prostor v oblasti soukromého práva - reflexe nejnovějšího vývoje ... 114
Řehůřek, M.: Štvrtá hlava Ústavy Slovenskej republiky v spoločensko-právnej realite ... 128
Kukliš, P.: Medziobecná spolupráca ... 141
Sedláková, B.: Zákon o odpadoch z hľadiska aproximácie práva ... 155
Grúň, L.: Leasing, jeho daňové a účtovné aspekty ... 165

Z vedeckého života
Doležal, T.: Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení (K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena) ... 176
Martincová, M.: Správa o konferencii: „Agenda občianskej spoločnosti pre budúcnosť Európy“ ... 177

Recenzie a anotácie
Kolektív autorov: Obščaja teorija gosudarstva i prava (Všeobecná teória štátu a práva) (E. Bárány) ... 182
Braun, J.: Einführung in die Rechtswissenschaft (Úvod do právní vědy) (K. Adamová) ... 186
Sotolář, J.: Miestna samospráva na Slovensku (Komunálne právo) (T. Seman) ... 188
Azud, J.: Základy medzinárodného práva (F. Poredoš) ... 190

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET