Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(2) )

Články
Orosz, L.: Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky. Niekoľko kritických poznámok ... 119
Mihálik, M.: Trestnoprávna ochrana dôverných novinárskych informácií ... 140
Beneč, Š.: Nezávislosť prokuratúry ... 159
Colotka, P.: Špecializované inštitúcie Európskej únie ... 167
Šišková N.: Ochrana lidských práv s ohledem na zdravotne postižené osoby v aktech ES/EU a Rady Evropy ... 184
Zavacká, K.: Cenzúra v Československu v rokoch 1945 - 1948 ... 197
Dvořák, T.: Zástavní právo v České republice ve světle novelizací v posledních letech ... 211

Z vedeckého života
Nesrovnal, V.: Nedožité jubileum profesora Josefa Macura ... 228
Vojáček, L.: Pozoruhodná životní cesta prof. JUDr. Vratislava Buška (1897 - 1978) ... 229
Tóth, J.: Koncepčné nástroje ochrany životného prostredia z pohľadu práva ... 231

Recenzie a anotácie
Bogdan, M. (Ed.): Swedisch Law in the New Millennium (Švédske právo v novom miléniu) (A. Bröstl) ... 233
Pauličková, A.: Priame dane v Slovenskej republike. Nepriame dane v Slovenskej republike. (A. Slovinský) ... 237
Stejskal, V.: Trestnoprávna zodpovednosť na úseku ochrany životného prostredia (J. Tóth) ... 239

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET