Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(2) )

Články
Beňa, J.: Legalita a legitimita dekrétov prezidenta ČSR a nariadení Slovenskej národnej rady z rokov 1940 - 1945 (inauguračná prednáška) ... 85
Laluha, I.: Federácia a slovenská štátnosť v kontexte historických skúseností a integračných trendov po roku 1990. Postoje Alexandra Dubčeka. (K 10. výročiu vzniku samostatnej demokratickej SR) ... 104
Colotka, P.: Systém prameňov európskeho práva ... 117
Somorová, Ľ.: Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a ústavné zmeny ... 140
Šišková, N.: Ochrana lidských práv jako součast procesu konstitualizace EU ... 150
Havlan, P.: Majetkoprávní podstata „institucionalizovaných“ vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv územních samospráv v Česku ... 161

Informácie
Zavacká, K.: Pocta Františkovi Šamalíkovi ... 173
Kopecký, P.: K problematike ekvivalentácie politologických termínov štátny, národný a verejný vo francúzštine ... 175

Z vedeckého života
Kukliš, P.: Schopnosť vládnuť v strednej a východnej Európe ... 182
Dulak, A.: Druhé Právnické dni Karola Planka (správa z konferencie) ... 183

Recenzie a anotácie
Krsková, A.: Štát a právo v európskom myslení (N. Hrnčárová) ... 186
Plaza, S.: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Częšé I.: X.-XVIII. Częšé II.: Polska pod zaborami. Częšé III.: Okres międzywojenny (M. Laclavíková) ... 189
Pauličková, A.: Nový zákon o cestovných náhradách a jeho aplikácia v praxi (B. Sovjaková) ... 193

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET