Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (2) )

Články

K l u č k a, J.: Rovnosť a rovnoprávnosť v európskom a medzinárodnom práve ... 123
P e c h o, P. - M i c h e l, F.: Zásada rovnosti v práve EÚ a v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ... 139
P o l á k o v á, A.: Postavenie medzinárodných zmlúv a miesto Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 163
S v á k, J.: Verejný záujem a verejná prospešnosť v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 175
K u b i n e c, M.: Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových obchodných spoločnostiach ... 195

Informácie
K l a n i c o v á, M.: Návrh právní úpravy veřejných zákazek ... 205

Z vedeckého života
Š a n d o r f i o v á, A., B e n k o, M., B r ň á k, P.: Správa z medzinárodnej konferencie (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť ... 211
L a c l a v i k o v á, M., S c h e l l e, K.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "V. Medzinárodný napoleonský kongres: ´Európa 1805´" ... 214
K r á l i k, J.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Kataríny Chovancovej ... 216
Oznámenie spoločnosti Karlovarské právnické dni ... 220

Recenzie a anotácie
Štenglová, I. - Drápal, L. - Púry, F. - Korbel, F.: Obchodní tajemství (Vozár, J.) ... 221

Justová, M.: Cisár je nahý (Porubčanová, Z.) ... 223


Articles

K l u č k a, J.: Equality and Equal Rights in European and International Law ... 123
P e c h o, P. - M i c h e l, F.: The principle of equality in EU law and in the case law of the Court of Justice of the European Communities ... 139
P o l á k o v á, A.: The legal position of international treaties and of the European Convention of Human Rights in the legal system of the Slovak Republic ... 163
S v á k, J.: Public interest and public utility in the legal order of the Slovak Republic ... 175
K u b i n e c, M.: Some remarks on status of supervisory board in stock company ... 195

Informations ... 205

From Scientific Life ... 211

Book Reviews and Annotations ... 221

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET