Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2007; 90 (2) )

Články
K a l e s n á, K.: Doktrína unikátnych zariadení optikou komunitárneho a národného súťažného práva ... 91
C s a c h, K.: Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (I. časť – Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem) ... 102
A u g u s t i n i č, I.: Spoločnosť s ručením obmedzeným po sto rokoch ... 122
D l u g o š, R.: Rýnsky spolok a význam jeho existencie pre ústavné, politické a spoločenské reformy nemeckých štátov v ňom združených ... 138
P u c h o v s k ý, J.: Vecné a záväzkové právo v ríši Inkov ... 161

Diskusia
G y á r f á š, J.: Prvky ústavnosti v európskom práve ... 173

Informácie
M a g u r o v á, Z.: Rok 2007 – Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. ... 186

Z vedeckého života
P o l á k o v á, A.: Medzinárodná vedecká konferencia „Terorizmus a medzinárodné právo“ ... 193

Recenzie a anotácie
Čierna-Lantayová, D. – Štefanovič, M. – Šutaj, Š. – Štefanský, M. – Zavacká, K.: Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady. Vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti (R. Ježková) ... 198
Marek, K.: Smluvní obchodní právo, kontrakty (O. Ovečková) ... 200
Řeháková, V.: Sociologie práva (S. Capíková) ... 201
Šišková, N.: Základy ruského práva a ruské právnické terminologie (J. Azud) ... 203


Articles
K a l e s n á, K.: An Essential Facilities Doctrine in the Frame of Optics of the Community and National Competition Law ... 91
C s a c h, K.: Position of Non-mandatory and Mandatory Rules (not only) in the Commercial Law (Part I. – General Issues and Analysis of Mandatory Rules) ... 102
A u g u s t i n i č, I.: A Limited Liability Company after a Century ... 122
D l u g o š, R.: The Confederation of the Rhine and its Significance for the Constitutional, Political and Social Reforms of its Member States ... 138
P u c h o v s k ý, J.: Property Law and Law of Obligations in the Inca Empire ...161

Discussion ... 173

Informations ... 186

From Scientific Life ... 193

Book Reviews and Annotations ... 198

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET