Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (2) )

Články
N i k o d ý m, D.: Poslanecká imunita de lege constitutione ... 85
B a r a n c o v á, H.: Štrajk len podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní? ... 94
B a r i n k o v á, M.: Flexikurita - nový rozmer sociálnej ochrany zamestnancov v pracovných vzťahoch ... 109
M a t e j k a, J.: Ochrana všeobecných osobnostních práv v České republice ... 119
B e r d i s o v á, L.: Ludwig Wittgenstein a riadenie sa (právnymi) pravidlami ... 132

Z vedeckého života
C a p a n d o v á, P.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Mgr. Tomáša Gábriša, MA ... 144

Recenzie a anotácie
Conor Gearty: Civil Liberties (Občianske slobody) (E. Bárány) ... 147
S v á k, J. - K u k l i š, P.: Teória a prax legislatívy (E. Gogoláková) ... 151
G r o s p i č, J. - L o u d a, T. - V o s t r á, L.: Územní samospráva v České republice a v Evropě (J. Pažin-Hricková) ... 153
B ě l o h l á v e k, A. J.: Evropské a mezinárodní insolvenční právo (A. Pauličková) ... 155
C h o v a n c o v á, J.: Antológia z politickej a právnej filozofie (M. Večeřa) ... 156


Articles
N i k o d ý m, D.: Parliamentary immunity de lege constitutione ... 85
B a r a n c o v á, H.: A strike only according to the Collective Bargaining Act? ... 94
B a r i n k o v á, M.: Flexicurity - a new dimension of the social protection of employees in labour relations ... 109
M a t e j k a, J.: Protection of general personality rights in the Czech Republic ... 119
B e r d i s o v á, L.: Ludwig Wittgenstein and the (Legal) Rule-following ... 132

From Scientific Life ... 144
Book Reviews and Annotations ... 147

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET