Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (2) )

Články
H a n u š, L.: Ke smyslu a účelu práva z pohledu interpretace právních předpisů: argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem) ... 97
K a l e s n á, K.: Kto môže niesť zodpovednosť za porušenie súťažného práva? ... 123
K r á l i č k o v á, B.: Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva – Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva ... 131
J a n č o, M.: Na dlhej ceste k Európskemu občianskemu zákonníku (II. časť) ... 139
H a n d r l i c a, J.: Opcie a limity možnej harmonizácie režimu zodpovednosti za jadrové škody v rámci Európskeho spoločenstva/Európskej únie ... 159

Diskusia
G y á r f a š, J.: Ústavný súd a Zmluva o ústave pre Európu: Niekoľko poznámok k argumentácii ústavného súdu ... 189

Z vedeckého života
J a n á č, V.: Správa z obhajoby dizertačnej práce Mgr. Adriána Tokára, LL.M. ... 195

Recenzie a anotácie
P a v l í č e k, V. a kol.: Ústavní právo a státověda II. díl : Ústavní právo České republiky, část 1. (2. podstatně rozšířené a doplněné vydání) (Beňa, J. – Gábriš, T.) ... 198
L a c l a v í k o v á, M. – Š v e c o v á, A.: Pramene práva na území Slovenska. I. Od najstarších čias do roku 1790 (Vojáček, L.) ... 200
S k a l o š, M.: Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov. Rozdelenie ČSFR a ďalšia spolupráca (Macko, P.) ... 202
A d a m o v á, K.: Světla a stíny středověkého práva (Beňa, J. – Lysý, M.) ... 205
D a v i d, V. – S l a d k ý, P. – Z b o ř i l, F.: Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou (Azud, J.) ... 207
G r o s s o v á, M. E.: Finanční právo se zaměřením na daňové právo (Pauličková, A.) ... 210


Articles
H a n u š, L.: Both to the meaning and objective of law from the point of view of legal regulations´ interpretation: method of argumentation by means of teleological interpretation (boundeness of a judge by law) ... 97
K a l e s n á, K.: Who May Be Liable for Competition Rules Infringement? ... 123
K r á l i č k o v á, B.: Step forward on the route to the achievement of an effective enforcement of the claims in competition law – White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules ... 131
J a n č o, M.: On the Long Way towards a European Civil Code (Part II.) ... 139
H a n d r l i c a, J.: Options and limits of a future harmonisation of the nuclear liability framework in the European CommunitiES/EÚropean Union ... 159

Discussion ... 189

From Scientific Life ... 195

Book Reviews and Annotations ... 198

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET