Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2010; 93 (2) )

Obsah

Články
G á b r i š, T.: Dôchodkové zabezpečenie na Slovensku v kontexte medzinárodného a európskeho práva ... 101
J a n č o, M.: Míľniky aplikácie komunitárneho práva v judikatúre talianskeho ústavného súdu (II. časť) ... 117
H o d á s, M.: Smernica ako prameň práva (právna povaha, štruktúra a preberanie členským štátom) ... 139
L a c l a v í k o v á, M. – Š v e c o v á, A.: Zabezpečenie pohľadávok zriadením záložného práva na nehnuteľnosti v Uhorsku obdobia stredoveku s prihliadnutím na prax hodnoverných miest ... 156

Diskusia
T u r č a n, M.: Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú ... 171

Informácie
Š v e c o v á, A.: Opus Tripartitum v interpretácii a kontextualizácii pre právnu históriu pri zodpovedaní otázky: Načo je nám minulé právo? ... 180

Z vedeckého života
P a u l i č k o v á, A.: Správa zo Slávnostného zasadnutia vedeckej rady Vysokej školy v Sládkovičove a udelenie čestnej vedeckej hodnosti Dr.h.c. pánovi prof. PhDr. Jaroslavovi Strakovi, DrSc. ... 186

Recenzie a anotácie
Š t e v č e k, M., F i c o v á, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár (M. Ďurica) ... 189
B l a h a, Ľ.: Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti) (J. Kormuth) ... 191


Contents

Articles
G á b r i š, T.: Pension security in Slovakia within the context of international and European law ... 101
J a n č o, M.: Milestones of Community Law Application in the Italian Constitutional Court’s Case Law (Part II) ... 117
H o d á s, M.: Directive as a source of law (legal nature, structure and transposition by a Member State) ... 139
L a c l a v í k o v á, M. – Š v e c o v á, A.: Securing a claim by lien in the medieval Hungary with respect to the practice of loca credibilia ... 156

Discussion ... 171
Informations ... 180
From Scientific Life ... 186
Book Reviews and Annotations ... 189

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET