Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2011; 94 (2) )

Obsah

Články
C h m e l e w s k i, G.: Sloboda pohybu a pobytu v poľskom práve ... 115
V o z á r, J.: Vývoj práva nekalej súťaže na našom území ... 131
B a r a n c o v á, H.: Pojem a formy diskriminácie v pracovnom práve vo svetle judikatúry Súdneho dvora EU ... 145
C e p e k, B.: Deliktuálna zodpovednosť a jej význam vo vzťahu k stratám v životnom prostredí ... 161
J u r á š e k, D.: Súčasná právna úprava popieracích trestných činov v Slovenskej republike a niektoré výhrady voči nej ... 170

Diskusia
R i t o m s k á, M.: Mobbing, história a príčiny vzniku ... 183

Informácie
K v o k a č k a, L. - G á b r i š, T.: Európska úprava zapojenia zamestnancov na riadení európskych spoločností ... 187

Z vedeckého života
V o z á r, J.: JUDr. Ernest Valko, PhD. (10.8.1953-8.11.2010) ... 203
P í p a, M.: Jesenná škola práva 2010 ... 204
J u r č o v á, M.: Draft Common Frame of Reference (DCFR): Waht for? (Návrh Spoločného referenčného rámca, načo?) ... 211
K r á l i č k o v á, B. - K r o p a j, M. - K r o p a j o v á, M.: Študijné dni - ALAI 2010: Dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom ... 213
K a l e s n á, K.: Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva (Správa o medzinárodnej konferencii) ... 215

Recenzie a anotácie
B o u č k o v á, P.: Rovnost a sociálni práva (J. Svák) ... 217
Ovečková, O. - Ž i t ň a n s k á, L.  a  k o l.: Základy obchodného práva. 2. vydanie (K. Marek) ... 220
M e l z e r, F.: Právni jednaní a jeho výklad (K. Csach) ... 222
B é l o h l á v e k, A. J.: Mezinárodní právo soukromé evropských zemí preklady predpisu mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související infor- mace (A. Pauličkovä) ... 227
K o r d í k, M. - F i l l o v á, D. - H r v o l, M.: Európsky zatykači rozkaz (L. Kurilovská) ... 229
H a m u ľ á k, O.: Právo Evropské únie v judikatuře Ústavního soudu České republiky (T. Kukliš) ... 231


Contents

Articles
C h m e l e w s k i, G.: Freedom of Movement in Polish legislation ... 115
V o z á r, J.: Evolution of unfair competition law in our territory ... 131
B a r a n c o v á, H.: Concept and forms of discrimination in labour law in the light of čase law of the EU Court of Justice ... 145
C e p e k, B.: Where criminal responsibility and its importance in relation to losses in the environment ... 161
J u r á š e k, D.: Current legislation on crimes of negation in the Slovák Republic and certain objections to it ... 170

Informations ... 183
Discussion ... 187
From Scientific Life ... 203
Book Reviews and Annotations ... 217

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET