Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (2) )

Obsah

Članky
B á r á n y, E.: Cirkularita v práve ... 109
K l u č k a, J.: Vláda práva (Rule of Law) v medzinárodnom práve ... 125
J a n č o, M.: Trust, fiducia a slovenské právo (II. časť) ... 137
J á n o š í k o v á, M.: Nekonečný príbeh s otvoreným koncom? Vek, rozdielne zaobchádzanie a diskriminácia v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie ... 151
Ď u r i š, M. – B u r d o v á, K.: Vybrané otázky právnej ochrany zraniteľných dospelých prostriedkami medzinárodného práva súkromného – zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom ... 164

Diskusia
U l a h e r, J. Tendencie oslabovania daňovej právomoci obcí pri dani z nehnuteľností
... 173

Z vedeckého života
B á r á n y, E.: Za JUDr. et PhDr. Zdeňkom Masopustom, DrSc. (26. 2. 1938 − 15. 3. 2012)
... 177
M a r j á k, D.: Správa z medzinárodného sympózia PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA ... 178

Recenzie a anotácie
H r d i n a, I. A. – M a s o p u s t, Z.: Chrestomatie ke studiu filosofie práva (M. Káčer)
... 181
V o j á č e k, L. – K o l á r i k, J. – G á b r i š, T.: Československé právne dejiny (1918–1992) (A. Švecová) ... 183
N o v o t n á, M. – J u r č o v á, M. (ed.): Súkromné právo v európskej perspektíve (L. Lapšanský) ... 185
O v e č k o v á, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár (T. Weissová) ... 190
Š v e c o v á, A.: Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950 (A. Kluknavská) ... 191
H u b e r, R. Rome II regulation: Pocket Commentary (L. Kováčová) ... 193


Contents

Articles
B á r á n y, E.: Circularity in Law ... 109

K l u č k a, J.: Rule of Law in International Law ... 125
J a n č o, M.: Trust, fiducie and Slovak law. (Part II.) ... 137
J á n o š í k o v á, M.: Never-ending Story with a Open Final? Age and Different Treatment and Discrimination in the Case Law of the Court of Justice of the European Union ... 151
Ď u r i š, M. – B u r d o v á, K.: Selected issues of legal protection of vulnerable adults by means of private international law – the Slovak statute of private international law ... 164

Discussion
U l a h e r, J. Tendencies of limitation of tax competences of communities in the area of real estate tax ... 173

From Scientific Life
B á r á n y, E.: To JUDr. et PhDr. Zdenek Masopust, DrSc. (26. 2. 1938 − 15. 3. 2012) ... 177
M a r j á k, D.: Report from the international symposium LAW – TRADE – ECONOMY ... 178

Book Reviews and Annotations
H r d i n a, I. A. – M a s o p u s t, Z.: Chrestomathy to the study of law philosophy (M. Káčer) ... 181
V o j á č e k, L. – K o l á r i k, J. – G á b r i š, T.: History of Czechoslovak law (1918–1992) (A. Švecová) ... 183
N o v o t n á, M. – J u r č o v á, M. (ed.): Private law in the European perspective (L. Lapšanský) ... 185
O v e č k o v á, O. et coll.: Commercial Code. Comments (T. Weissová) ... 190
Š v e c o v á, A.: Formal and legal aspects of establishment of last order acts in Slovakia until the year 1950 (A. Kluknavská) ... 191
H u b e r, R. Rome II regulation: Pocket Commentary (L. Kováčová) ... 193

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET