Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (2) )

Obsah

Članky
Š a b o v á, Z.: Zásada nullum crimen sine lege a ukladanie sankcií v súťažnom práve ... 105
H o d á s, M.: Problematika názvov právnych predpisov a názvov právnych aktov Európskej únie ... 126
Káčer, M.: Prečo zotrvať pri rozhodnutom? (Kritika dichotomického myslenia) ... 137
H a n d r l i c a, J.: Medzinárodná energetická agentúra a jej význam pri harmonizácii administratívnych opatrení vo vzťahu k energetickej bezpečnosti štátu ... 149
M a r e k, K.: Smlouva komisionářská ... 165

Informácie
N e d b á l e k, K.: Odškodnění vyplývající z odpovědnosti státu – individuální výzkum ... 172

Z vedeckého života
B r ö s t l, A.: In memoriam Ronald Myles Dworkin (1931 – 2013) ... 178
C h o v a n c o v á, K.: Odstránenie prekážok v prístupe k spravodlivosti prostredníctvom mediácie v Európe ... 179
T a u c h e n, J.: Vědecké kolokvium „Zákon č. 1/1863 ř z., Všeobecný rakouský obchodní zákoník – inspirační zdroj českého obchodního práva“ ... 183

Recenzie a anotácie
K u k l i š, P., V i r o v á, V.: Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie) (M. Hodás) ... 185
K r á l i č k o v á, B.: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva (K. Kalesná) ... 188
S i d a k, M., D u r a č i n s k á, M. a kol.: Finančné právo (M. Filo) ... 189
H a l á s z, I.: Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo (Z. Koudelka) ... 191
G á b r i š, T.: Právo a dejiny: Právnohistorická propedeutika (J. Puchovský) ... 193
M o s n ý, P., L a c l a v í k o v á, M. (eds.): Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy pre 21. storočie (J. Horňáček) ... 195


Contents

Articles
Š a b o v á, Z.: The principle of nullum crimen sine lege and sanctions in competition law ... 105
H o d á s, M.: The issue of titles of the bills and of the legal acts of the European Union ... 126
Káčer, M.: Why Stick to Decided? (A Critique of Dichotomical Thinking) ... 137
H a n d r l i c a, J.: International Energy Agency and its role in the harmonisation of administrative measures concerning the national energy security ... 149
M a r e k, K.: Commission treaty ... 165

Information
N e d b á l e k, K.: Compensation arising from the liability of the State for individual research ... 172

From Scientific Life
B r ö s t l, A.: In memoriam Ronald Myles Dworkin (1931 – 2013) ... 178
C h o v a n c o v á, K.: Elimination of obstacles in access to justice through mediation in Europe ... 179
T a u c h e n, J.: Scientific colloquium “Act No. 1/1863 ř z., Austrian General Commercial Code – source of inspiration for the Czech Commercial Code“ ... 183

Book Reviews and Annotations
K u k l i š, P., V i r o v á, V.: Some problems of local self-government (comparison between some EU Member States) (M. Hodás) ... 185
K r á l i č k o v á, B.: Private-law aspects of antimonopoly law (K. Kalesná) ... 188
S i d a k, M., D u r a č i n s k á, M. et al.: Financial law (M. Filo) ... 189
H a l á s z, I.: International migration, countrymen and voting right (Z. Koudelka) ... 191
G á b r i š, T.: Law and history: Historical propedeutics (J. Puchovský) ... 193
M o s n ý, P., L a c l a v í k o v á, M. (eds.): Reform optimization in teaching history of state and law – new challenges for the 21st century (J. Horňáček) ... 195

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET