Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (2) )

Obsah

Články
M a z á k, J., D o b r o v i č o v á, G., O r o s z, L., J á n o š í k o v á, M.: Odkaz Súdneho dvora EÚ vnútroštátnym súdom o aplikovateľnosti a pôsobnosti Charty základných práv EÚ: Rozsudky vo veciach Äklagaren Fransson a Melloni ... 115
K o b e r, J.: Omezení nuptuačního zastoupení na základě pohlaví a různice starší československé nauky ... 131
Z l o c h a, Ľ.: Záložné právo na podnik ako špecifický predmet záložného práva v právnom poriadku SR ... 140
Ř í č k a, R.: Genderová vyváženost v evropských společnostech skrze kvóty – nutnost nebo „absurdita“ ... 154
B a l á s z, E.: Výsluch na pojednávaní podľa maďarského Trestného poriadku, sugestívne otázky a ovplyvňovanie ... 176

Diskusia
T u r č a n, M.: Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú II ... 190

Z vedeckého života
Š v i d r o ň, J.: Posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Azudom, DrSc. ... 194
N e v o l n á, Z., P r o c h á z k o v á, K.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XI. Lubyho právnické dni Ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve ... 196
Š u l e k o v á, Ž.: 8. ročník European Company and Financial Law Review Symposium (Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie) ... 198

Recenzie a anotácie
W i n t r, J.: Metódy a zásady interpretace práva (E. Bárány) ... 203
Č o r b a, J.: Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu (M. Kubinec) ... 205
C i b u l k a, Ľ. a kol.: Teória a prax legislatívy (B. Balog) ... 207
V r š a n s ký, P., V a l u c h, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné – Osobitá časť (P. Sladký) ... 209
V y š n ý, P.: Štát a právo Aztékov (J. Púchovský) ... 212


Contents

Articles
M a z á k, J., D o b r o v i č o v á, G., O r o s z, L., J á n o š í k o v á, M.: A Message of the Court of Justice of the European Union to National Courts on the Scope of Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: Åklagaren Fransson and Melloni Judgments ... 115
K o b e r, J.: The Limitation of Marriage by Proxy on the Ground of Sex and Disputes of the Older Czechoslovak Legal Doctrine ... 131
Z l o c h a, Ľ.: Lien on an enterprise as specific subject of a lien in law of SR ... 140
Ř í č k a, R.: Gender balance within European companies through the quotas – necessity or “absurdity” ... 154
B a l á s z, E.: Hearing in court according to the Hungarian Criminal Procedure Code, suggestive questions and influencing ... 176

Discussion
T u r č a n, M.: Termination of contracts concluded for a definite period ... 190

From Scientific Life
Š v i d r o ň, J.: Last goodbye to prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. ... 194
N e v o l n á, Z., P r o c h á z k o v á, K.: Proceedings from international scientific conference XI Luby Law Days „Protection of a Weaker Entity in Private Law“ ... 196
Š u l e k o v á, Ž.: The 8th year of the European Company and Financial Law Review Symposium (Proceedings from the international scientific conference) ... 198

Book Reviews and Annotations
W i n t r, J.: Methods and principles of interpretation of law (E. Bárány) ... 203
Č o r b a, J.: Commercial and competition-law aspects of sport (M. Kubinec) ... 205
C i b u l k a, Ľ. a kol.: Theory and practice of legislation (B. Balog) ... 207
V r š a n s k ý, P., V a l u c h, J. a kol.: International public law – Special part (P. Sladký) ... 209
V y š n ý, P.: State and law of the Aztecs (J. Púchovský) ... 212

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET