Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (2) )

Obsah

Články
C h o v a n c o v á, K.: Nové Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného arbitrážneho súdu ICC (Výhody a špecifiká) ... 105
N o v o t n á, M. – V a r g a , P.: Vplyv úniového práva na medzinárodný rámec právnej úpravy zodpovednostných vzťahov jadrového práva ... 128
H o d á s, M.: Tabuľka zhody ako náležitosť prebratia smernice (orientačná istota v právnom poriadku) ... 149
A b e l o v s k ý, T.: Virtualizácia ako metóda riešenia spoločenských problémov ... 164

Právo a spotrebiteľ
O v e č k o v á, O.: Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie ... 178

Z vedeckého života
Š u l e k o v á, Ž.: 9. ročník European Company and Financial Law Review Symposium (správa z medzinárodnej vedeckej konferencie) ... 187
K a p e l, J.: Správa z vedeckého seminára „Selhání corporate governance“ ... 190

Recenzie a anotácie
P ř i b á ň, J.: Obrana ústavnosti aneb Česká otázka v postnacionální Evropě (L. Berdisová, E. Korpáš) ... 194
Č e n t é š, J. a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti (B. Šramel) ... 201


Contents

Articles
C h o v a n c o v á, K.: The New ICC Arbitration Rules – Advantages and the Main Features ... 105
N o v o t n á, M. – V a r g a , P.: Influence of EU law on the international framework of legal regulation of the liability relations in nuclear law ... 128
H o d á s, M.: Correlation table as the appropriateness of the transposition of Directive (Orientation certainty in legal order) ... 149
A b e l o v s k ý, T.: Virtualisation as a method of solution of social problems ... 164

Law and consumer
O v e č k o v á, O.: Concept of prescription and ex officio obligation of the court to take into account prescription ... 178

From Scientific Life
Š u l e k o v á, Ž.: The 9th European Company and Financial Law Review Symposium (report from international scientific conference) ... 187
K a p e l, J.: Report from scientific seminar „Failure of corporate governance“ ... 190

Book Reviews and Annotations
P ř i b á ň, J.: Defence of constitutionality or the Czech issue in post-national Europe (L. Berdisová, E. Korpáš) ... 194
Č e n t é š, J. et al.: War crimes and their present punishment (B. Šramel) ... 201

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET