Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2-3 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88(2-3) )

Články
Švidroň, J. - Telec, I: Predhovor ... 131
Telec, I.: Okolnosti novely českého autorského zákona ... 133
Švidroň, J.: Poohliadnutie sa a hľadenie dopredu v slovenskom autorskom práve ... 142
Vojčík, O.: Tvorba autorských diel v pracovnom pomere ... 150
Černý, M. - Telec, I.: Prodej internetového portálu ... 159
Vozár, J.: Vybrané otázky osobnostných práv a autorského práva v reklame ... 167
Křesťanová, V.: Kolektivní dílo/spoločné dielo, včetně exkursu do komunitárního práva ... 172
Muríň, P.: Autorskoprávne aspekty tvorny a využívania audiovizuálnych diel ... 178
Černý, M.: Směrnice o vynutitelnosti práv k duševnímu vlastnictví ... 187
Petřek, V.: Ochrana duševného vlastníctva colnými orgánmi z hľadiska medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z dohody TRIPS ... 193
Cholenský, R.: Alternativní metody řešení sporů z autorského práva, možnosti využití mediace ... 199
Adamová, Z.: Európske podnety na zdokonaľovanie kolektívnej správy práv podľa autorského zákona ... 207
Strnad, M.: Shrnující argumenty pro a proti tzv. softwarovým patentům ... 215
Škreko, A.: Koncepčné rozdiely medzi slovenským a českým autorským zákonom, výchdiská a dôsledky ... 219
Koukal, P.: Parodie - pohled autorskoprávní a nekalosouťežní ... 228
Petkov, I.: Miera objektivizácie objektívnej zodpovednosti pri zásahu do osobnostných práv ... 236
Ľupták, M.: Rozhranie medzi trestnoprávnou a civilnoprávnou ochranou autorského práva ... 241
Zámožík, J.: Vybrané právne aspekty licenčných zmlúv na shareware a freeware a ich kontraktácie podľa slovenského práva ... 248
Tůma, P.: Výzvy a úskalí připravované směrnice ES o koletivní správě autorských práv a práv s autroským právem souvisejících ... 255
Návrat, M.: K problematike vkladu, založenia, exekúcie autorskej licencie a jej zhrnutiu do konkurznej podstaty ... 262
Miščíková, R.: Ochrana a tvorba webstránok po prijatí nového Autorského zákona v Slovenskej republike ... 269
Charvát, R.: Limitace principu vyčerpání autorských a souvisejících práv v digitálním prostředí dle práva ES ... 277

Zahraničné autorské právo
Dietz, A.: Nové nemecké autorské zmluvné právo ... 283

Recenzie a anotácie
Goode, R. - Kronke, H. - McKendrick, E. - Wool, J.: Transnational Commercial Law. international Instruments and Commentary (Švidroň, J.) ... 295

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET