Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(3) )

Články
Brhlíková, R.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie“ ... 171
Bárány, E.: Funkcionálna suverenita ... 177
Řehůřek, M.: Verejná správa SR v aproximácii k štandardu Európskej únie ... 182
Zavacká, K.: Suverenita vo víre 20. storočia ... 190
Tokár, A.: Suverenita a rozširovanie Európskej únie po summite v Nice ... 197
Colotka, P.: Záhady integračných implikácií ... 206
Gajdošíková, Ľ.: Tvorba práva a právnych inštitútov v kontexte úrovní rozhodovacích procesov so zameraním na sociálne zabezpečenie ... 213
International conference „The Legal Theoretical Context of Joining the EU by a Sovereign State“ (Summary) ... 219

Z vedeckého života
Králiková, K.: Zákaz zneužitia práva (VI. Lubyho právnické dni, 20.-21. 9. 2000) ... 221

Recenzie a anotácie
A. Gerloch: Teoria práva (K. Adamová) ... 227
P. Holländer: Nástin filosofie práva. Úvahy strukturální (A. Bröstl) ... 228
P. Havlan: Vlastnictví státu (K. Kirstová) ... 232

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET