Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(3) )

Články
Boguszak, J.: Pojetí druhy a význam právnich principů ... 241
Večeřa, M.: Právní principy, přirozené právo a hlediska spravedlnosti ... 247
Dobrovičová, G., Kanárik, I.: Vplyv doktrín Ústavného súdu SR na právne princípy ... 255
Prusák, J.: Právne princípy a pramene slovenského práva ... 264
Vaculíková, N.: Aplikácia práva a právne princípy ... 273
Bujňáková, M.: Právne princípy v tvorbe a výklade daňového práva ... 282
Bárány, E.: Princípy vo vzťahoch práva a morálky ... 287
Tóthová, M.: Právne princípy v rôznych právnych kultúrach ... 294
Hungr, P.: Náboženské a mravní principy nekřesťanských právnich kultur ... 300
Chovancová, J.: Vzťah právnych princípov k prirodzenému právu a spravodlivosti ... 306
Colotka, P.: Princíp princípov aktivít Európskeho súdu pre ľudské práva ... 313
Mužíková, A.: Právní principy v ES/EU se zaměřením na chartu základních práv EU ... 317
International Scientific Conference „Law and Principles“ ... 320

Recenzie a anotácie
Damohorský, M.: České právo životního prostředí (S. Košičiarová) ... 321
Pavlíček, V.: O české státnosti (Úvahy a polemiky) 2. O právech, svobodách a demokracii (J. Beňa) ... 322
Madliak, J., Srebalová M.: Základné práva a slobody v Ústave Slovenskej republiky - I. časť Základné práva a slobody (J. Tóth) ... 323

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET