Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(3) )

Články
Strážnická, V.: K pojmovému vymedzeniu európskeho práva. Inauguračná prednáška ... 195
Balog, B.: Úvahy o neschválenom návrhu novely Ústavy Slovenskej republiky ... 202
Grúň, L.: Od financií k finančnému právu ... 229
Čavojský, P.: Základné princípy právnej úpravy ponuky na prevzatie podielu na majetkových cenných papieroch podľa 13. Smernice ... 250
Polčák, R.: Kyberprostor: Nové výzvy právní teorii ... 261

Z vedeckého života
Vostrá, L. - Grospič, J.: Reforma věrejné správy v teorii a praxi (Vědecká konference, Třešt, Česká republika, 22. - 24. 10. 2003) ... 266

Recenzie a anotácie
Bobek, M.: Porušení povinnosti zahájit řízení o předbežné otázce podle článku 234 (3) SES (A. Tokár) ... 282
Jech, K., Kuklík, J., Mikule, V.: Němci a Maďari v dekretech prezidenta republiky (K. Zavacká) ... 285
Šína, Z.: Tvorba práva. Pravidla, metodika a technika. (J. Kráľ) ... 290
Fenyk, J.: Veřejná žaloba. Díl první (Š. Beneč) ... 291

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET