Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (3) )

Články

J u r č o v á, M.: "The Common Frame of Reference (CFR)" - perspektívny zdroj na ceste k rekodifikácii občianskeho práva ... 227
V o z á r, J.: Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006) ... 239
B a l o g, B.: Imunita poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ... 244
T ó t h o v á, K.: Niekoľko úvah k inštitútu verejného ochrancu z hľadiska Ústavy SR a platnej právnej úpravy ... 265
P ř i b y l, S.: Divergence v rozvoji konfesního práva v České republice a na Slovensku od roku 1993 ... 271
V a l ú š e k, L.: Platónov Kritón a legitimita práva ... 295

Informácie
R e p k o v á, K.: Alternatívy opatrovníctva v systéme sociálno-právnej ochrany dospelých: zahraničné skúsenosti ... 300

Z vedeckého života
V o z á r, J.: Konferencia k pripravovanému návrhu českého občianskeho zákonníka ... 313
K u č e r a, M.: 2. medzinárodné bienále "Vyjednávanie a premeny sveta (perspektívy pre výskum a činnosť)" ... 314

Recenzie a anotácie
Wawrzyniak, J.: Tryb ustawodawczy a jakošé prawa. Ústavodarný proces a kvalita práva (Šavrdová, G.) ... 316
Antalová, B.: Problém zapríčinenia v rímskom klasickom práve (Vrana, V.) ... 319
Večeřa, M.: František Weyr (Koršlák, D.) ... 321
Vetrák, M.: Právo Európskych spoločenstiev. Acquis communautaire (Gogoláková, E.) ... 322


Articles

J u r č o v á, M.: "The Common Frame of Reference( CFR)"- a perspective source in the way to the re-codification of the civil law ... 227
V o z á r, J.: Curia locuta causa finita - some remarks to the adopted Constitutional law no. 254/2006 Coll. ... 239
B a l o g, B.: Parliamentary privileges of the deputies of the National Council of the Slovak Republic ... 244
T ó t h o v á, K.: Some remarks to the institute of ombudsman from the point of view of the Constitution of the Slovak republic and valid legal regulation ... 265
P ř i b y l, S.: A divergence in the development of the confession law in the Czech Republic and Slovakia since 1993 ... 271
V a l ú š e k, L.: Plato´s Criton and legitimacy of law ...295

Informations ... 300

From Scientific Life ... 313

Book Reviews and Annotations ... 316

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET