Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2007; 90 (3) )

Články
K l u č k a, J. – P e c h o, P.: Občianstvo v medzinárodnom a európskom práve ... 205
O v e č k o v á, O.: Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností ... 226
V o z á r, J.: Posmrtná ochrana osobnostných práv ... 238
C s a c h, K.: Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (II. časť – rozbor dispozitívnych noriem a vybraných problémov (nielen) Obchodného zákonníka) ... 247

Diskusia
Š e b e s t a, Š.: K prognózam vývoja medzinárodného práva (verejného) ako súčasti medzinárodného prostredia Slovenskej republiky ... 260

Informácie
M a g u r o v á, Z.: Rok 2007 – Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých ... 271

Z vedeckého života
H a m u ľ á k, O.: Európska integrácia na rázcestí (European Integration At the Crossroads) ... 275
R o h a ľ, M.: Správa z prvého ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Monseho olomoucké právnické dny ... 279
Š t e f a n k o, J.: Európske otázniky prevodu hnuteľných vecí ... 283
Z á m o ž í k, J.: Medzinárodná konferencia o konaní vo veciach duševného vlastníctva a informačných technológií.... 287

Recenzie a anotácie
Chantebout, B.: Droit constitutionnel (Giba, M.) ... 290
Jakubovič, D.: Zmluvná disciplína a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve s relevantnou judikatúrou (Pauličková, A.) ... 296
Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus (aspekt spravodlivosti, práva a moci) (Ficová, S.) ... 298


Articles
K l u č k a, J. – P e c h o, P.: Citizenship in International and European Law ... 205
O v e č k o v á, O.: Responsibility of members of the statutory and supervisory bodies of stock companies ... 226
V o z á r, J.: Post-mortem protection of personality rights ...238
C s a c h, K.: Position of Non-mandatory and Mandatory Rules (not only) in the Commercial Law (Part II. – Analysis of non-mandatory rules and selected issues (not only) of the Commercial Code) ... 247

Discussion ... 260

Informations ... 271

From Scientific Life ... 275

Book Reviews and Annotations ... 290

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET