Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (3) )

Články
V o z á r, J.: Právo na odpoveď ... 159
Š t e f a n k o, J.: Culpa in contrahendo alebo zodpovednosť za zavinenie v predzmluvných vzťahoch ... 170
H a n d r l i c a, J.: Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú jadrovou nehodou ... 190
B l a ž e k, R.: Teória dokazovania a jej odraz v ustanoveniach Trestného poriadku ... 216
H r a d i l o v á, V.: Úmluvy Haagské konference mezinárodního práva soukromého z pohledu zemí "common law" ... 227

Informácie
M a g u r o v á, Z.: Právna reforma týkajúca sa domáceho násilia ... 235

Z vedeckého života
C h o v a n c o v á, K.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v riešení sporov ... 238

Recenzie a anotácie
O r o s z, L. - J i r á s k o v á, V.: Ústavné právo porovnávacie. (Základy ústavného práva Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky) (E. Bárány) ... 242
K e c s k é s, L.: Polgári jog - A személyek joga (Občianske právo - Právo osôb) (I. Fekete) ... 244
S u c h o ž a, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár (V. Janáč) ... 246
G r o s s o v á, M. E.: Základy práva pro neprávní obory (A. Pauličková) ... 248
P a u l i č k o v á, A.: Malý slovník daňového práva (Ľ. Maxima) ... 249
B ú š i k, J. - B e r č í k, P. - P a v e l k o v á, G. - K i š, M.: Organizácia a výkon štátnej správy v Slovenskej republike (J. Kormuth) ... 249


Articles
V o z á r, J.: Right to answer ... 159
Š t e f a n k o, J.: Culpa in contrahendo or liability for culpable conduct in precontractual relations ... 170
H a n d r l i c a, J.: Legal framework for the Nuclear Liability ... 190
B l a ž e k, R.: The theory of evidence and its effect in the Criminal Procedure Act ... 216
H r a d i l o v á, V.: The Conventions of Hague Conference on Private International Law from the view of "common law" countries ... 227

Informations ... 235
From Scientific Life ... 238
Book Reviews and Annotations ... 242

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET