Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (3) )

Články
G o l e c k i, M., J. – W o j c i e c h o w s k i, B.: Zarys teoretycznoprawnej koncepcji multicentrycznego systemu prawa (Náčrt teoretickoprávnej koncepcie multicentrického právneho systému) (preklad E. Bárány) ... 213
J a n č o, M.: Na dlhej ceste k Európskemu občianskemu zákonníku (III. časť) ... 228
V ý b o c h, J.: Darovacia zmluva v slovenskom občianskom práve ... 241
B r v n i š ť a n, M. P o l á k, P.: Vývoj ochrany utajovaných skutočností v teritoriálnych podmienkach SR ... 262

Diskusia
T ó t h o v á, K.: K vzájomnému vzťahu čl. 77 Ústavy SR a § 16 zákona o samosprávnych krajoch ... 289

Z vedeckého života
Š i r i c o v á, Ľ.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie: Kolektívne presadzovanie práva: V ústrety systému class action v Európe? ... 296
F e j k o, I.: Správa o obhajobe habilitačnej práce Zdeňka Koudelky: Právní předpisy samosprávy ... 299
R o h a ľ, P.: AD: Kumulatívna citácia publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ v multilinguálnom prostredí Európskej únie ... 300

Recenzie a anotácie
B e ň a, J. – G á b r i š, T.: Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918) (Švecová, A.) ... 304
H u l m á k, M.: Uzavírání smluv v civilním právu (Csach, K.) ... 309
A d a m o v á, K.: Úsvit moderného konstitucionalizmu (Macej, J.) ... 313
H a j n, P. – B e j č e k, J.: Jak uzavírat obchodní smlouvy. II. vydání (Pauličková, A.) ... 315
P a u l i č k o v á, A. – T e k á č o v á, K. – G r o s s o v á, M. E.: Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike (Maxina, Ľ.) ... 316


Articles
G o l e c k i, M., J. – W o j c i e c h o w s k i, B.: Draft jurisprudential conception of multi-centric system of law (translation E. Bárány) ... 213
J a n č o, M.: On the Long Way towards a European Civil Code (Part III.) ... 228
V ý b o c h, J.: The Deed of Gift in the Slovak Civil Law ... 241
B r v n i š ť a n, M. P o l á k, P.: The development of the confidential information protection in territorial conditions of the Slovak Republic ... 262

Discussion ... 289

From Scientific Life ... 296

Book Reviews and Annotations ... 304

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET