Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (3) )

Obsah

Članky
K á č e r, M.: V závoji „logiky“ ... 197
P o d m a n i c k ý, J.: Aplikácia inštitútu skráteného legislatívneho konania v procese tvorby práva ... 209
K o u d e l k a, Z.: Prezident republiky a zákonodárství v ČR ... 227
M a g u r o v á, Z.: Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva ... 237
K u r i l o v s k á, L.: K spoločnému podniku, ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinnú ľútosť podľa Trestného zákona ... 253
K l e ň o v á, V.: K ustanoveniu náhradného dediča alebo o jednom „zanedbanom“ inštitúte ... 263

Diskusia
Z á v a d s k á, E.: Osud správneho súdnictva na Slovensku (Aktuálne problémy) ... 280

Z vedeckého života
Š a n g a l o v á, K.: Otvorenie centra pre ústavnoprávne otázky náboženskej slobody ... 287

Recenzie a anotácie
O r o s z, L. – S v á k, J. – B a l o g, B.: Základy teórie konštitucionalizmu (A. Angelovičová) ... 289
K o p e c k ý, P. – A n g h e l, I. M. – L a z a r o v á, M.: Úvod do diplomacie (D. Leška) ... 291
C h o v a n e c, J. – H o t á r, V. S.: Politológia. Terminologický a výkladový slovník (M. Gbúrová) ... 292
S k a l o š, M.: Slovenské a československé dejiny štátu a práva v rokoch 1945 – 1989 (P. Mosný, R. Jáger) ... 294


Contents

Articles
K á č e r, M.: In disguise of „logic“ ... 197
P o d m a n i c k ý, J.: Application of An Institute of accelerated legislative procedure in the lawmaking process ... 209
K o u d e l k a, Z.: The President of Republic and Legislation in CR ... 227
M a g u r o v á, Z.: Positive measures aimed to gender equality in the context of European law ... 237
K u r i l o v s k á, L.: About the joint venture as a form of concentration in relation to the Leniency Program and active repentance according to the Criminal Code ... 253
K l e ň o v á, V.: To the appointment of a substitute heir or about one „neglected“ institute ... 263

Discussion
Z á v a d s k á, E.: Fate of administrative justice in Slovakia (Live issues) ... 280

From Scientific Life
Š a n g a l o v á, K.: Opening of the centre for constitutional issues of religious freedom ... 287

Book Reviews and Annotations
O r o s z, L. – S v á k, J. – B a l o g, B.: Foundations of the Theory of Constitutionalism (A. Angelovičová) ... 289
K o p e c k ý, P. – A n g h e l, I. M. – L a z a r o v á, M.: Introduction to Diplomacy (D. Leška) ... 291
C h o v a n e c, J. – H o t á r, V. S.: Political Science. Terminological and Explanatory Dictionary (M. Gbúrová) ... 292
S k a l o š, M.: Slovak and Czechoslovak History of State and Law in the Years 1945 – 1989 (P. Mosný, R. Jáger) ... 294

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET